Zakonska regulativa iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnog razvoja

Zakoni


Zakon o komunalnim djelatnostima
Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja
Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama
Zakon o upravljanju otpadom


Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima

Uredba o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 055/20 od 12.06.2020)
Pravilnik o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020)
Pravilnik o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje komunalne djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020)
Pravilnik o uslovima za obavljanje komunalne djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020)
Pravilnik o bližim uslovima i načinu vođenja registra vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 077/17 od 17.11.2017)

Registar vršilaca komunalnih djelatnosti i izdatih rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalnih djelatnosti


Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju

Uredba o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na crnogorskom primorju
Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o količinama zahvaćene i isporučene vode iz sistema regionalnog vodosnabdijevanja i sadržaju informacionog sistema regionalnog vodosnabdijevanja


Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Pravilnik o sadržaju programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda
Pravilnik o geografskim granicama broju i kapacitetu aglomeracija
Pravilnik o monitoringu i vrednovanju rezultata kvaliteta i količine ispuštenog efluenta komunalnih i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda
Pravilnik o sadržaju evidencije ispuštanja komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda
Pravilnik o sadržaju izvještaja o ispuštanju dispoziciji komunalnih otpadnih voda i biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o upravljanju otpadom 

Uredbe

Uredbu o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju materije ili predmeti koji nastaju iz proizvodnog procesa za sporedne proizvode
Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada
Uredba o bližim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom
Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema
Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema 
Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema
Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema
Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema

Pravilnici

Pravilnik o graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u električnim i elektronskim proizvodima
Pravilnik o metodama za ispitivanja opasnih svojstava otpada
Pravilnik o načinu obračuna i plaćanja naknade za privremeno skladištenje komunalnog i neopasnog građevinskog otpada
Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje sastava i količine komunalnog otpada na teritoriji jedinice lokalne samouprave
Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, listi klasifikacije otpada i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih dozvola
Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za preradu i/ili zbrinjavanje otpada iz rudarstva
Pravilnik o načinu izračunavanja minimalnih suma osiguranja za slučaj štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima
Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava otpada i bližim uslovima koje treba da ispunjava akreditovana laboratorija za ispitivanje opasnih svojstava otpada
Pravilnik o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz bio otpada
Pravilnik o sakupljanju i predaji otpadnih vozila čiji je imalac nepoznat
Pravilnik o vođenju registra izdatih dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada, registra sakupljača prevoznika, trgovaca i posrednika otpada
Pravilnik o bližim uslovima za upis u registar posrednika i trgovaca otpadom
Pravilnik o spaljivanju ili suspaljivanju otpada
Pravilnik o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija
Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju zahtjeva za upis u registar izvoznika neopasnog otpada
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik
Pravilnik o načinu pakovanja i odstranjivanja otpada koji sadrži azbest
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada
Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima
Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži pcb
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku obrade medicinskog otpada
Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada
Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom
Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu i/ili odstranjivanje otpada
Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?