Zakonska regulativa iz oblasti građevinarstva

Zakoni

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata
Zakon o građevinskim proizvodima
Law on construction products

Uredbe

Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave 
Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova za građevinske proizvode
Uredba o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata
Uredba o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih i tehničkih uslova
Uredba o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata

Pravilnici

Pravilnici doneseni na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige
Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zvučnu zaštitu zgrade od buke
Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade
Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta
Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za dimnjake u objektima
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije
Pravilnik o načinu vršenja revizije glavnog projekta
Pravilnik o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja centralnog registra građenja
Pravilnik o sadržini obrasca evidencije o izvršenom nadzoru i preduzetim mjerama urbanističko-građevinskog inspektora
Pravilnik o načinu i postupku izdavanja mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci
Pravilnik o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata
Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata
Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Pravilnici doneseni na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika građevinske knjige i knjige inspekcije
Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada
Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima
Pravilnik o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora
Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda

Pravilnici doneseni na osnovu Zakona o građevinskim proizvodima
Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode
Pravilnik o klasifikaciji građevinskih proizvoda u odnosu na njihove reakcije i otpornost na požar
Pravilnik o obliku i sadržaju dokumenta o tehničkoj ocjeni i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o tehničkoj ocjeni građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu označavanja građevinskog proizvoda
Pravilnik o načinu izrade dokumenta o ocjeni građevinskog proizvoda i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih dokumenata o ocjeni
Pravilnik o građevinskim proizvodima
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i ukidanje imenovanja tijela za ocjenu i provjeru i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih i ukinutih imenovanja za vršenje ocjene i provjere postojanosti svojstava građevinskog proizvoda
Pravilnik o bližim uslovima za imenovanje i ukidanje imenovanja pravnog lica za tehničku ocjenu i izdavanje dokumenta o ocjeni za građevinske proizvode
Pravilnik o sadržaju sistema ocjene građevinskog proizvoda
Pravilnik o izgledu i sadržaju izjave o svojstvima građevinskog proizvoda

Stručna uputstva

Stručno uputstvo - licenceObrasci u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017)

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Obrazac 2 - Zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova
Obrazac 3 - Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog državnog - gradskog arhitekte
Obrazac 4 - Prijava radova adaptacije
Obrazac 5 - Prijava građenja objekta
Obrazac 6 - Izjava revidenta.
Obrazac 7 - Zahtjev za upis objekta u katastar nepokretnosti
Obrazac 8 - Zahtjev za uklanjanje dotrajalih objekata
Obrazac 9 - Zahtjev za mirovanje prava i obaveza iz licence
Obrazac 10 - Prijava za promjenu investitora
Obrazac 11 - Prijava za izmjenu revidovanog glavnog projekta usljed drugih okolnosti
Obrazac 12 - Prijava stručnog nadzora za izvođenje radova suprotno revidovanom glavnom projektu
Obrazac 13 - Prijava za uklanjanje objekta
Obrazac 14 - Prijava za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta
Obrazac 15 - Prijava za postavljanje, odnosno građenje pomoćnog objekta
Obrazac 16 - Prijava početka pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta
Obrazac 17 - Obavještenje o rekonstrukciji posebnog dijela stambene zgrade
Obrazac 18 - Obavještenje o nedostacima u revidovanom glavnom projektu
Obrazac 19 - Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu
Obrazac 20 - Obavještenje o imenovanju
Obrazac 21 - Izjava stručnog nadzora
Obrazac 22 - Izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini
Obrazac 23 - Izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta
Obrazac 24 - Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složeni inžejerski objekat
Obrazac 25 - Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerski objekat

Obrazac u skladu sa Pravilnik o obrascu za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Obrazac UTU

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 079/17 od 29.11.2017, 025/21 od 05.03.2021 )
Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera
Obrazac 2 - Zahtjev za izdavanje licence za revizora
Obrazac 3 - Zahtjev za izdavanje licence za projektanta i izvođača radova
Obrazac 4 - Zahtjev za izdavanje licence revidenta i stručnog nadzora

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja revizije glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 018/18 od 23.03.2018) 
Zahtjev za izdavanje mišljenja, saglasnosti ili drugih dokaza u postupku revizije tehničke dokumentacije – Obrazac 1
Naslovna strana izvještaja o reviziji – Obrazac 2

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije
Obrazac 1 - opšti podaci o objektu.docx
Obrazac 2 - spisak odgovornih ovlašćenih inženjera za pojedine djelove tehničke dokumentacije.docx
Obrazac 3 - izjava odgovornog inženjera.docx
Obrazac 4 - izjava o međusobnoj usaglašenosti svih djelova tehničke dokumentacije.docx
Obrazac 5 - podaci za statistiku.docx
Obrazac 6 - zaglavlje grafičkog priloga.docx

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata
Obrazac br. 1 - naslovna strana izvještaja stručnog nadzora

Obrasci u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata Obrasci koji se koriste u postupcima izgradnje objakata:

Obavještenje o početku izvođenja radova – Obrazac 8–1
Obavještenje o nedostacima u glavnom projektu – Obrazac 8–2
Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu zbog nepredviđenih okolnosti – Obrazac 8–3
Obavještenje o nailasku na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta, podzemne vode i sl. – Obrazac 8–4
Zahtjev za izdavanje rješenja za probni rad – Obrazac 9
Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole – Obrazac 10 
Obavještenje o posebnim obavezama investitora u vezi osmatranja ponašanja tla i objekta – Obrazac 11

Obrasci u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda
Obrazac 1 - izjava izvođača radova
Obrazac 2 - izjava nadzornog inženjera
Obrazac 3 - izjava vodećeg projektanta

Obrasci u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima

Obrazac 1- oznaka usaglašenosti
Obrazac izjave o svojstvima za građevinske proizvode

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?