ЈАВНИ ПОЗИВ за НВО - Закон о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, 41/2018), Министарство просвјете, науке, културе и спорта објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предлагање представника/це  невладине организације у

Радном тијелу за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе Министарство просвјете, науке, културе и спорта позива невладине организације које имају утврђене дјелатности и циљеве у области високог образовања.

Број представника НВО у Радном тијелу: 1

Невладина организација може предложити само једног представника за чланство у Радном тијелу.

Више невладиних организација могу предложити истог кандидата.

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у Радном тијелу:

да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;

да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава Радно тијело;

да се не налази у регистру казнене евиденције;

да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава Радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапрјеђење стања у области;

да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у Радном тијелу:

да има пребивалиште у Црној Гори;

да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава Радно тијело;

да није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Предлагање представника невладине организације врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија.

Невладина организација дужна је да, уз прописани образац за предлагање представника невладине организације у Радном тијелу, достави и сљедећу документацију:

доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);

фотокопија статута невладине организације;

доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава Радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат везан за унапрјеђење стања у области отварања података, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет предложеног представника невладине организације у Радном тијелу;

биографија предложеног представника невладине организације у Радном тијелу;

доказ о искуству представника невладине организације у области образовања (стручни рад, сертификат или други документ);

изјава предложеног представника невладине организације у Радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у Радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога:

- путем поште, Министарству просвјете, науке, културе и спорта на адресу: Министарство просвјете, науке, културе и спорта, Ул. Вака Ђуровића б.б. 81000 Подгорица

Са напоменом: Предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радног тијела за израду  Предлога закона о измјенама и допунама Закона о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација или електронски на е-маил адресу: кабинет@мпнкс.гов.ме у року од 15 дана од дана објављивања овог позива.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Директорат за високо образовање - Министарство просвјете, науке, културе и спорта.

Предлог кандидата за члана Радног тијела биће разматран само уколико је достављен уз сву потребну документацију и у назначеном року.

Министарство просвјете, науке, културе и спорта ће у року од 7 дана од дана истека рока за достављање предлога на својој интернет страници и порталу е-управе објавити листу представника невладиних организација са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле наведене услове.

Уз ту листу, Министарство просвјете, науке, културе и спорта објављује списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које не испуњавају тражене услове или су предложиле представника невладине организације који не испуњава критеријуме прописане овим позивом.

Министарка просвјете, науке, културе и спорта актом о образовању Радног тијела изабраће за члана тог тијела представника невладине организације који испуњава прописане услове и за кога је достављено највише предлога невладиних организација које су испуниле прописане услове, а у случају да за два или више представника буде достављен једнак број предлога, избор представника невладиних организација у Радном тијелу врши министарка.  

У наставку можете преузети текст јавног позива и образац за пријаву.

Детаљи јавног позива:

Надлежна институција:Министарство просвјете, науке, културе и спорта
Објављен: 23.09.2021.
Рок за пријаву: 07.10.2021.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?