ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НВО ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 2022-2026 И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИМПЛЕМНЕТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ

Објављено: 24.05.2022. 07:39 Аутор: Министарство правде

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА/ЦЕ НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЧЛАНА/ЦУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 2022-2026 И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИМПЛЕМНЕТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ЗА 2022-2023

 

Невладине организације у Радној групи  имају једног представника.

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у Радној групи:

 • да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
 • да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
 • да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у Радној групи:

 • да има пребивалиште у Црној Гори;  
 • да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:

 • доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
 • фотокопија статута невладине организације;
 • доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
 • доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
 • фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
 • биографија представника невладине организације у радном тијелу;
 • доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уреĎује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);
 • изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
 • изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок за достављање предлога је десет дана од дана објављивања овог позива.

Предлагање кандидата врши се на прописаном обрасцу, који се може преузети овдје.


Прописани образац за предлагање кандидата са потребним прилозима, доставља се у просторијама Министарства правде, радним данима од 09 до 11 часова и од 12 до 14 часова или на адресу:

Министарство правде
Директорат за извршење кривичних санкција
Вука Караџића 3
81 000 Подгорица

са напоменом: “Предлагање представника/це невладине организације за члана/цу Радне групе за израду Стратегије извршења кривичних санкција 2022-2026 и Акционог плана за имплемнетацију Стратегије извршење кривичних санкција за 2022-2023”.

Министарство ће, у року од седам дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници www.гов.ме/мпа и портал е-управе објавити листу кандидата који су предложени за чланове/ице Радне групе, са називима невладиних организација које су га/је предложиле.

Предлог кандидата/киње за члана/ицу Радне групе биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за члана/ицу Радне групе, могу се доставити електронским путем, на адресу: аида.бојадзиц@мпа.гов.ме .

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Министарство правде

Министар,
Марко Ковачwww.гов.ме/мпа

Документа

Јавни позив за предлагање представника НВО за члана РГ за израду Стратегије извршења кривичних санкција 2022-2026 и пратећег АП-а 2022-2023
Јавни позив за предлагање представника НВО за члана РГ за израду Стратегије извршења кривичних санкција 2022-2026 и пратећег АП-а 2022-2023
Јавни позив за предлагање представника НВО за члана РГ за израду Стратегије извршења кривичних санкција 2022-2026 и пратећег АП-а 2022-2023
Верзија 1.0 Објављено: 24.05.2022. 07:42
Преузми pdf 762 KB
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?