Јавни позив за вршиоца дужности генералног/е директора/ице

На основу члана 29 Закона о државној управи (“ Службени лист Црне Горе” бр. 78/18) а у вези са Закључком Владе број: 07-217 од 21. јануара 2021.године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма, дана 08.06.2021. године, објављује

Јавни позив за вршиоца дужности генералног/е директора/ице у Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма

Предмет јавног позива је достављање пријава за одређивање вршиоца дужности генералног/е директора/ице Директората за екологију у Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма у складу са Закључком Владе број: 07-217 од 21. јануара 2021.године, Законом о државним службеницима и намјештеницима (“Службени лист Црне Горе” бр.02/18, 034/19 и 08/21) и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији, Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма бр.01-320/14 од 23.03.2021.године.

Законом о државним службеницима и намјештеницима, утврђено је да се у случају престанка мандата, лицу које врши послове високог руководног кадра, поред осталих, може одредити вршилац дужности до именовања, односно постављења, у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци.

Имајући у виду да наведеним Законом, није прописан поступак и начин селекције кандидата, који се одређују за вршиоце дужности, Закључком Владе број 07-217 од 21. јануара 2021.године, утврђена су задужења министара, у погледу спровођења поступка и одабира најкомпетентнијих кандидата за вршење наведених послова. Министри су обавезни, сходно поменутом Закључку да, прије предлагања Влади кандидата за позиције вршилаца дужности обаве разговор/интервју са потенцијалним кандидатима и да о томе извијесте Владу, на прописани начин.

Пријаве на јавни позив могу да поднесу сви заинтересовани грађани/ке који испуњавају услове прописане за радно мјесто високо руководног кадра за које се одређује.

Кандидати заинтересовани за пријаву за обављање послова из категорије високо руководни кадар, морају имати ВИИ 1 ниво квалификације образовања и најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства, у складу са чл.24 став 3 Закона о државним службеницима и намјештеницима.

Поред општих услова прописаних Законом пожељне су и друге организацијске менаџерске вјештине и способности, а које су од значаја за орјентир у селекцији потенцијалних кандидата.

Чланом 23 истог Закона прописано је да се послови високог руководног кадра односе на: руковођење, координирање и организовање рада у једној или више организационих јединица, односно области рада, обезбјеђивање остваривања односа и сарадње са другим државним органима, органима локалне управе, привреде, невладиним организацијама и грађанима и одлучивање о најсложенијим питањима.

Заинтересована лица ће се кандидовати за позицију вршиоца дужности генералног/е директора/ице  Директората за екологију.

Услови: ВИИ1 ниво квалификације  образовања, факултет из области природних наука  или  факултет из области техничко-технолошких наука, најмање двије године радног искуства на пословима руковођења или пет година радног искуства, положен стручни испит за рад у  државним органима, Б1 ниво знања енглеског језика, познавање рада на рачунару (Wорд, Интернет).

Опис посла Директората за екологију -врши послове који се односе на: предлагање, праћење и усмјеравање политике у области заштите и  унапријеђења животне средине (ваздух, вода, земљиште), управљања отпадом и комуналних услуга, хемикалија, као и појава и дјеловања: јонизујућа и нејонизујућа зрачења, нуклеарна и радијациона сигурност и безбједност, индустријско загађење, бука и вибрације; израду стратегија и других развојних докумената, програма, акционих планова и пројеката из дјелокруга надлежности Директората; израду нацрта и предлога закона, подзаконских аката и других прописа из дјелокруга рада овог Директората, као и давање мишљења и сугестија у поступку спровођења истих; предлагање, избор и праћење реализације системских мјера за спровођење стратешких докумената, планова, програма и акционих планова у циљу заштите и унапријеђења сегмената животне средине у областима хоризонталног законодавства, ваздуха, вода, земљишта, управљања отпадом, водоснабдијевања и управљања отпадним водама које се прикупљају у оквиру градских канализационих мрежа, као и другим комуналним дјелатностима; израду информација, извјештаја и други послови у складу са прописима; учешће у преговарачком процесу и активностима везаним за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавље 27 - Животна средина и климатске промјене, укључујући подобласти: хоризонтално законодавство, квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет вода, индустријско загађење, хемикалије и бука; учешће у изради и спровођењу стратешких, планских и акционих докумената, који се односе на процес европских интеграција у оквиру 27. преговарачког поглавља у подобластима из надлежности овог Директората; усклађивање националног законодавства са законодавством ЕУ у области хоризонталног законодавства, квалитета ваздуха, земљишта, управљања водама, управљања отпадом, јонизујућег и нејонизујућег зрачење, хемикалија, индустријског загађења и буке; осигуравање праћења стања загађења ваздуха, земљишта и вода, изузев водоизворишта и поплавних догађаја, као и осигуравање спровођења мјера ради спрјечавања загађења истих, нарочито кроз изградњу интегрисаног приступа у погледу заштите животне средине и интегрисања принципа заштите животне средине у секторске политике и праксе; као и заштиту вода од загађења изузев заштите водоизворишта и заштите приликом поплавних догађаја; анализирање, сагледавање и давање оцјене стања животне средине; давање мишљења на прописе које припремају други органи; сарадњу са привредним друштвима који обављају послове у дјелатности Директората и праћење и предлагање мјера за унапрјеђење њиховог рада, као и надлежних инспекцијских служби; учешће у припреми и имплементацији пројеката који се финансирају кроз ЕУ и друге фондове, кредите и донације; учешће у планирању и програмирању средстава из државног буџета и других извора сходно посебним прописима за области из надлежности овог Директората; учествовање у међународној и регионалној сарадњи, сарадњи са међународним организацијама, као и у припреми и спровођењу међународних уговора и споразума из дјелокруга рада Директората; праћење и унапрјеђење кадровског потенцијала у овој области; праћење најбоље међународне праксе у области животне средине и у складу са тим предлагање мјера; сарадњу са образовним институцијама и струковним удружењима у правцу унапрјеђења рада у овој дјелатности; остваривање сарадње са НВО и другим организацијама цивилног друштва; надзор над законитошћу и цјелисходношћу рада и законитошћу управних аката органа управе Агенције за заштиту животне средине и Завода за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе; надзор над законитошћу и ефикасношћу рада институција над којима управни надзор врши Министарство; предузимање управних мјера и управних радњи и праћење њиховог извршења; надзора над законитошћу аката и законитошћу рада органа локалне самоуправе и других субјеката којима је повјерено вршење јавних овлашћења; припрему одговора за оцјену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката; припрему тужби и одговора на тужбе; учествовање у расправама пред Уставним и Управним судом Црне Горе у предметима из ових области; учешће у припреми тендерске документације из дјелокруга надлежности; промовисање дјелатности Директората у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства; контролу рада над Водацом-ом, Центром за екотоксиколошка испитивања, ЈП национални паркови Црне Горе, Фондом за заштиту животне средине, Процоном и ЈП Регионалним Водоводом Црногорско приморје, правним лицима и предузећима гдје држава оснивач или правним лица гдје држава има удјела; припремање и достављање података за вођење и ажурирање сајта; одређивање стратешких смјерница одрживог развоја по концепту зелене и циркуларне економије; обављање анализа, истраживања, давање стручних упутстава, објашњења, мишљења, инструкција за рад и пружање стручне помоћи у вези са питањима од стратешке важности за послове из надлежности Директората и друге послове у складу са прописима.

Уз пријаву на јавни позив прилаже се:

  • Биографија/ЦВ кандидата;
  • фотокопија дипломе или увјерење о завршеном ВИИ1 степену нивоа квалификације образовања;
  • доказ/потврда са подацима о траженом радном искуству;
  • мотивационо писмо;
  • препоруке ( уколико их има).

Рок пријаве заинтересованим кандидатима је 3 дана.

Преглед пријава, вршиће трочлана Комисија. Наведена Комисија, након прегледа пријава, без претходне међусобне размјене мишљења оцјењује сваку пријаву, оцјеном од 1-3. Коначна оцјена се добија тако што се укупан збир бодова сва три члана Комисије дијели са бројем чланова Комисије. Кандидати који добију преко 2,5 бода су кандидати за интервју.

Интервју ће спроводити старјешина органа, односно ресорни министар, којем помаже лице одговорно за област управљања људским ресурсима и/или независни експерт за запошљавање.

Након спроведене процедуре, чланови Комисије сачиниће извјештај, који мора бити достављен Влади, уз сваки предлог за одређивање вршилаца дужности и мора садржати разлоге због којих се даје одређени предлог.

Предлог за одређивање вршиоца дужности који не буде садржао наведени извјештај, неће бити разматран на сједницама Владе.

Напомена: У складу са чланом 34 став 3 Закона о државним службеницима и намјештеницима, радни однос у државном органу може засновати и лице без положеног стручног испита, под условом да исти положи у року од једне године од дана заснивања радног односа.

РОК И НАЧИН ПРИЈАВЕ

Пријава са траженом документацијом доставља се у периоду од 08.06.2021. до 10.06.2021. године, путем е-маила кабинет@мепг.гов.ме, или директним достављањем у затвореној коверти на архиви Министарства на адресу: Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма, ИВ Пролетерске 19, Подгорица, са напоменом: „За јавни позив за одређивање вршиоца дужности генералног/е директора/ице Директората за екологију“.

Јавни позив објављује се на интернет страници Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма и на порталу е-Управе. 


Пријаве достављене након датог рока неће бити узете у разматрање. 

Контакт особа: др Тања Јанковић
Телефон: 020/446-336

Документа

Јавни позив за вршиоца дужности генералног/е директора/ице у Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма
Јавни позив за вршиоца дужности генералног/е директора/ице у Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма
Јавни позив за вршиоца дужности генералног/е директора/ице у Министарству екологије, просторног планирања и урбанизма
Верзија 1.0 Објављено: 07.06.2021. 07:55
Преузми pdf 1 MB
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?