Продужен Јавни позив НВО за предлагање представника/це за члана/ицу Радне групе за преговарачко поглавље 13 – Рибарство

Објављено: 12.10.2021. 07:41 Аутор: КЕИ

Имајући у виду доношење нове Уредбе о организацији и начину рада државне управе („Службени лист ЦГ“, бр 118/20, 121/20, 1/21, 2/21 и 29/21) и кадровске промјене до којих је, након њеног доношења, дошло у институцијама надлежним за реализацију обавеза које проистичу из преговарачког поглавља 13 – Рибарство, јавила се потреба доношења нове Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 13 –Рибарство. С тим у вези, а у складу с чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ”, број 41/18), у вези с Одлуком о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији (Службени лист ЦГ“, бр. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18 и 48/18, 55/21 и 68/21), Канцеларија за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе продужује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/ицу Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 13 – Рибарство

Канцеларија за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе позива невладине организације да доставе приједлоге за избор представника/це у састав Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 13 –Рибарство.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: 7.

Невладина организација може предложити само једног представника за чланство у Радној групи.

Задаци Радне групе су:

- учествовање у аналитичком прегледу и оцјени усклађености законодавства Црне Горе са правном тековином Европске уније;

- учествовање у изради предлога преговарачке позиције;

- праћење реализације обавеза из преговарачке позиције;

- учествовање у изради, реализацији и извјештавању о реализацији акционих планова и других докумената од значаја за приступање Црне Горе Европској унији;

- праћење и извјештавање о реализацији завршних мјерила за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 13 –Рибарство;

- учествовање у изради и ревизији Програма приступања Црне Горе Европској унији;

- праћење и извјештавање о реализацији Програма приступања Црне Горе Европској унији;

- учествовање на састанцима пододбора за стабилизацију и придруживање;

- учествовање у експертским мисијама и вршење других послова од значаја за преговоре, уз подршку органа државне управе и других органа и институција у области правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 13 –Рибарство.

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у Радној групи: 

- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива; 

- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

- да се не налази у регистру казнене евиденције;

- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;

- да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:

- да има пребивалиште у Црној Гори;

- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;

- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно  намјештеник.

Предлагање представника невладине организације врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија, који се може преузети овдје.

Документација која се доставља уз приједлог представника невладине организације у радном тијелу:

- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);

- фотокопија статута невладине организације;

- доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

- доказ да је невладина организација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

- фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;

- биографија представника невладине организације у радном тијелу;

- доказ о искуству представника невладине организација у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

- изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

- изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок за подношење приједлога представника/ца невладиних организација је 18. октобар 2021.

Документација по јавном позиву доставља се архиви Канцеларије за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе, на адресу:

Канцеларија за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе

Булевар револуције бр. 15

81000 Подгорица

са напоменом: „Предлагање кандидата за члана Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 13 –Рибарство.“

Приједлог кандидата за члана Радне групе биће разматран само уколико је достављен уз сву потребну документацију и у назначеном року. 

Канцеларија за европске интеграције у Кабинету предсједника Владе Црне Горе ће, у року од седам дана од истека рока за достављање приједлога кандидата/кандидаткиња, на својој интернет страници објавити листу кандидата/кандидаткиња који су предложени за чланове/ице Радне групе, са називима невладиних организација које су их предложиле.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за члана Радне групе могу се доставити на електронску адресу граница.ковацевиц@гсв.гов.ме.

 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?