Саопштење о кадровским питањима са 44. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 44. сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

  1. донијела Рјешење о разрјешењу директора Јавне установе Специјалистичка ветеринарска лабораторија мр Дејана Лаушевића,
  2. донијела Рјешење о именовању Марка Николића за директора Јавне установе Специјалистичка ветеринарска лабораторија,
  3. донијела Рјешење о разрјешењу чланице Одбора директора Здравствене установе Апотеке Црне Горе „Монтефарм“ Јелене Поповић,
  4. донијела Рјешење о именовању Зорице Булатовић за чланицу Одбора директора Здравствене установе Апотеке Црне Горе „Монтефарм“,
  5. донијела Рјешење о разрјешењу члана Савјета Агенције за инвестиције Црне Горе Ива Шоћа,
  6. донијела Рјешење о именовању Марије Крговић за чланицу Савјета Агенције за инвестиције Црне Горе,
  7. донијела Рјешење о одређивању Крста Божовића за вршиоца дужности генералног директора Директората за информатику и аналитичкостатистичке послове у Министарству рада и социјалног старања и
  8. предложила да се Борис Милић именује за директора Агенције за националну безбједност.

44. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Информација о програму „СТОП ИНФЛАЦИЈИ“ Материјал Закључци
1.1Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог уредбе о измјенама Уредбе о начину рада система брзе размјене информација о производима који представљају ризик Материјал Закључци
3.Информација о привременом ослобађању од прибављања виза за држављане Арапске Републике Египат, Краљевине Саудијске Арабије и Републике Узбекистан Материјал Закључци
4.Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Арапске Републике Египат Материјал Закључци
5.Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Краљевине Саудијске Арабије Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Узбекистан Материјал Закључци
7.Извјештај са заједничке сједнице влада Црне Горе и Републике Албаније, Подгорица, 27. фебруар 2023. Године Материјал Закључци
8.Предлог дјелимичног Кадровског плана за органе државне управе и службе Владе Црне Горе за 2023. годину Материјал Закључци
9.Предлог гранског колективног уговора о измјенама Гранског колективног уговора за област културе Материјал Закључци
10.Предлог програма изградње, одржавања, реконструкције и модернизације жељезничке инфраструктуре за 2023. годину Материјал Закључци
11.Информација о начину уређења права преноса удјела у концесионим друштвима са предлозима уговора Материјал Закључци
12.Предлог финансијског плана и Предлог програма рада Агенције за цивилно ваздухопловство за 2023. годину Материјал Закључци
13.Информација о потреби обезбјеђивања позајмице за реализацију активности на три тематска стратешка пројекта у оквиру Интеррег IPA CBC програма Италија-Албанија-Црна Гора 2014 - 2020. Материјал Закључци
14.Информација за давање сагласности на План јавних набавки Управе за саобраћај за 2023. годину - Измјена број 1 Материјал Закључци
15.Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде у другој половини 2022. године Материјал Закључци
16.Информација о потреби рјешавања просторних капацитета Министарства европских послова Материјал Закључци
17.Информација о потписивању Додатка број осам Меморандуму о разумијевању број IV у вези са NAVSTAR глобалним системом за позиционирање с Предлогом додатка број осам Материјал Закључци
18.Информација о потреби потписивања Конвенције о међународној заштити одраслих особа Материјал Закључци
19.Предлог програма рада, Годишњег плана доношења црногорских стандарда и сродних докумената и Финансијског плана за 2023. годину Материјал Закључци
20.Предлог правилника о измјени и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Завода за метрологију Црне Горе Материјал Закључци
21.Кадровска питања Закључци
21.1Предлог за разрјешење директора ЈУ Специјалистичка ветеринарска лабораторија Материјал
21.2Предлог за именовање директора ЈУ Специјалистичка ветеринарска лабораторија Материјал
21.3Предлог за разрјешење чланице Одбора директора ЗУ Апотеке Црне Горе „Монтефарм“ Материјал
21.4Предлог за именовање чланице Одбора директора ЗУ Апотеке Црне Горе „Монтефарм“ Материјал
21.5Предлог за разрјешење члана Савјета Агенције за инвестиције Црне Горе Материјал
21.6Предлог за именовање чланице Савјета Агенције за инвестиције Црне Горе Материјал
21.7Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове у Министарству рада и социјалног старања Материјал
21.8Предлог за именовање директора Агенције за националну безбједност
[лат[ИИ[/лат] МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
22.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Националног савјета за борбу против корупције Материјал Закључци
23.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Радио-дифузни центар“ – Подгорица Материјал Закључци
24.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Добра вода, КО Печурице, КО Веље село, КО Дабезићи, КО Пелинковићи, на територији општине Бар и КО Лесковац и КО Круте Владимирске (без расправе) Материјал Закључци
25.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реализације пројекта изградње DV 110 KV „Гвозд – Крново“ и „Гвозд – Никшић“ ради повезивања вјетроелектране „Гвозд“ са електропреносним системом Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
26.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Рожаје за отуђење непокретности Материјал Закључци
27.Информација о Споразуму о сарадњи између Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма и Министарства културе и медија у циљу представљања Црне Горе на XVIII Бијеналу архитектуре у Венецији 2023. године с Предлогом споразума Материјал Закључци
28.Предлог урбанистичко-техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „UNIPAN GREEN“ д.о.о. из Подгорице (без расправе) Материјал Закључци
29.Предлог урбанистичко-техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „TM INVEST“ д.о.о. из Подгорице (без расправе) Материјал Закључци
30.Информација о организовању 16. Љетње школе за младе дипломате „Гавро Вуковић“ са Предлогом споразума о финансирању између Програма Уједињених нација за развој и Министарства вањских послова Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
31.Информација о потреби стављања ван снаге Закључка Владе Црне Горе, број: 07-011/23-639/2, од 10. фебруара 2023. године Материјал Закључци
32.Информација о начину доношења Детаљног просторног плана коридора далековода 2x400 KV Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територији Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
33.Информација о давању сагласности за давање у закуп земљишта које је у државној имовини (без расправе) Материјал Закључци
34.Информација о давању сагласности за продају покретне имовине која је у државном власништву Материјал Закључци
35.Информација за извјештајни период од 01.10.2022. године до 31.12.2022. године, коју је припремио Заштитник имовинско правних интереса Материјал Закључци
36.Информација о обезбјеђивању додатних средстава за потребе Црногорске академије наука и умјетности (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-6121/2, од 6. октобра 2022. године, са сједнице од 29. септембра 2022. године Материјал Закључци
38.Предлог платформе за радну посјету предсједника Владе Црне Горе др Дритана Абазовића Сједињеним Америчким Државама у периоду од 21. до 26. марта 2023. године Материјал Закључци
39.Предлог платформе за учешће министра унутрашњих послова и руководиоца радом Министарства одбране, Филипа Аџића, на Шумановом форуму за партнерство у домену безбједности и одбране и на 3. Дунавској безбједносној конференцији, 20-24. март 2023. године, Брисел, Краљевина Белгија Материјал Закључци
40.Предлог за финансирање рада организације Савеза удружења бораца Народноослободилачког рата и антифашиста Црне Горе, из Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал Закључци
41.Предлог за преусмјерење средстава из Текуће буџетске резерве - одгођено
42.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал Закључци
43.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал Закључци
44.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
45.Предлог одлуке о висини и начину плаћања накнада за вршење стручних послова у вези са медицинским средствима Материјал Закључци
46.Предлог статута Агенције за надзор осигурања (без расправе) Материјал Закључци
47.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Милан Вуковић“ из Херцег Новог за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 464 КО Топла, општина Херцег Нови у својини Црне Горе Материјал Закључци
48.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Џафер Никочевић“ из Гусиња за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 621 КО Гусиње, општина Гусиње у својини Црне Горе Материјал Закључци
49.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Џафер Никочевић“ из Гусиња за давање у закуп просторија уписаних у лист непокретности број 358 КО Вусање, општина Гусиње у својини Црне Горе Материјал Закључци
50.Захтјев за давање сагласности Владе Црне Горе за исплату накнада члановима радне групе за израду Државних смјерница развоја архитектуре Материјал Закључци
51.Питања и предлози
51.1Предлог платформе за учешће делегације Владе Црне Горе на конференцији "Антикорупцијске политике као и гаранција националне сигурности", Софија, Република Бугарска, 20-22. март 2023. године Материјал Закључци
51.2Усмена информација о статусу давања концесије за Аеродроме Црне Горе АД Закључци
51.3Измјена Плана коришћења средстава Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе за 2023. годину Материјал Закључци
51.4Предлог платформе за учешће потпредсједника Владе и министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимира Јоковића на Конференцији Уједињених нација о средњорочном извјештајном периоду о спровођењу циљева Међународне деценије акције „Вода за одрживи развој (2018–2028)”, у Њујорку, од 22. до 24. марта 2023. године Материјал Закључци
НАПОМЕНА:Материјал за тачку 21.8 (Предлог за именовање директора Агенције за националну безбједност) биће објављен након техниче редакције, а материјал за тачку 41. (Предлог за преусмјерење средстава из Текуће буџетске резерве) је одгођен.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?