Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 44. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 16.03.2023. 13:44 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 44. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

  1. donijela Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija mr Dejana Lauševića,
  2. donijela Rješenje o imenovanju Marka Nikolića za direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija,
  3. donijela Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“ Jelene Popović,
  4. donijela Rješenje o imenovanju Zorice Bulatović za članicu Odbora direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“,
  5. donijela Rješenje o razrješenju člana Savjeta Agencije za investicije Crne Gore Iva Šoća,
  6. donijela Rješenje o imenovanju Marije Krgović za članicu Savjeta Agencije za investicije Crne Gore,
  7. donijela Rješenje o određivanju Krsta Božovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za informatiku i analitičkostatističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i
  8. predložila da se Boris Milić imenuje za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

44. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o programu „STOP INFLACIJI“ Materijal Zaključci
1.1Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik Materijal Zaključci
3.Informacija o privremenom oslobađanju od pribavljanja viza za državljane Arapske Republike Egipat, Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Uzbekistan Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Uzbekistan Materijal Zaključci
7.Izvještaj sa zajedničke sjednice vlada Crne Gore i Republike Albanije, Podgorica, 27. februar 2023. Godine Materijal Zaključci
8.Predlog djelimičnog Kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
9.Predlog granskog kolektivnog ugovora o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture Materijal Zaključci
10.Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2023. godinu Materijal Zaključci
11.Informacija o načinu uređenja prava prenosa udjela u koncesionim društvima sa predlozima ugovora Materijal Zaključci
12.Predlog finansijskog plana i Predlog programa rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2023. godinu Materijal Zaključci
13.Informacija o potrebi obezbjeđivanja pozajmice za realizaciju aktivnosti na tri tematska strateška projekta u okviru Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014 - 2020. Materijal Zaključci
14.Informacija za davanje saglasnosti na Plan javnih nabavki Uprave za saobraćaj za 2023. godinu - Izmjena broj 1 Materijal Zaključci
15.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede u drugoj polovini 2022. godine Materijal Zaključci
16.Informacija o potrebi rješavanja prostornih kapaciteta Ministarstva evropskih poslova Materijal Zaključci
17.Informacija o potpisivanju Dodatka broj osam Memorandumu o razumijevanju broj IV u vezi sa NAVSTAR globalnim sistemom za pozicioniranje s Predlogom dodatka broj osam Materijal Zaključci
18.Informacija o potrebi potpisivanja Konvencije o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba Materijal Zaključci
19.Predlog programa rada, Godišnjeg plana donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i Finansijskog plana za 2023. godinu Materijal Zaključci
20.Predlog pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju Crne Gore Materijal Zaključci
21.Kadrovska pitanja Zaključci
21.1Predlog za razrješenje direktora JU Specijalistička veterinarska laboratorija Materijal
21.2Predlog za imenovanje direktora JU Specijalistička veterinarska laboratorija Materijal
21.3Predlog za razrješenje članice Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ Materijal
21.4Predlog za imenovanje članice Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ Materijal
21.5Predlog za razrješenje člana Savjeta Agencije za investicije Crne Gore Materijal
21.6Predlog za imenovanje članice Savjeta Agencije za investicije Crne Gore Materijal
21.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
21.8Predlog za imenovanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Materijal
[lat[II[/lat] MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
22.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar“ – Podgorica Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Dobra voda, KO Pečurice, KO Velje selo, KO Dabezići, KO Pelinkovići, na teritoriji opštine Bar i KO Leskovac i KO Krute Vladimirske (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje DV 110 KV „Gvozd – Krnovo“ i „Gvozd – Nikšić“ radi povezivanja vjetroelektrane „Gvozd“ sa elektroprenosnim sistemom Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti Materijal Zaključci
27.Informacija o Sporazumu o saradnji između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstva kulture i medija u cilju predstavljanja Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023. godine s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
28.Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „UNIPAN GREEN“ d.o.o. iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, po zahtjevu „TM INVEST“ d.o.o. iz Podgorice (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Informacija o organizovanju 16. Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ sa Predlogom sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Informacija o potrebi stavljanja van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-011/23-639/2, od 10. februara 2023. godine Materijal Zaključci
32.Informacija o načinu donošenja Detaljnog prostornog plana koridora dalekovoda 2x400 KV Pljevlja 2 - Bajina Bašta za dionicu na teritoriji Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Informacija o davanju saglasnosti za davanje u zakup zemljišta koje je u državnoj imovini (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Informacija o davanju saglasnosti za prodaju pokretne imovine koja je u državnom vlasništvu Materijal Zaključci
35.Informacija za izvještajni period od 01.10.2022. godine do 31.12.2022. godine, koju je pripremio Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Materijal Zaključci
36.Informacija o obezbjeđivanju dodatnih sredstava za potrebe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6121/2, od 6. oktobra 2022. godine, sa sjednice od 29. septembra 2022. godine Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za radnu posjetu predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od 21. do 26. marta 2023. godine Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova i rukovodioca radom Ministarstva odbrane, Filipa Adžića, na Šumanovom forumu za partnerstvo u domenu bezbjednosti i odbrane i na 3. Dunavskoj bezbjednosnoj konferenciji, 20-24. mart 2023. godine, Brisel, Kraljevina Belgija Materijal Zaključci
40.Predlog za finansiranje rada organizacije Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog za preusmjerenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve - odgođeno
42.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
45.Predlog odluke o visini i načinu plaćanja naknada za vršenje stručnih poslova u vezi sa medicinskim sredstvima Materijal Zaključci
46.Predlog statuta Agencije za nadzor osiguranja (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milan Vuković“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 464 KO Topla, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Džafer Nikočević“ iz Gusinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 621 KO Gusinje, opština Gusinje u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
49.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Džafer Nikočević“ iz Gusinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 358 KO Vusanje, opština Gusinje u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
50.Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za isplatu naknada članovima radne grupe za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture Materijal Zaključci
51.Pitanja i predlozi
51.1Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore na konferenciji "Antikorupcijske politike kao i garancija nacionalne sigurnosti", Sofija, Republika Bugarska, 20-22. mart 2023. godine Materijal Zaključci
51.2Usmena informacija o statusu davanja koncesije za Aerodrome Crne Gore AD Zaključci
51.3Izmjena Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
51.4Predlog platforme za učešće potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića na Konferenciji Ujedinjenih nacija o srednjoročnom izvještajnom periodu o sprovođenju ciljeva Međunarodne decenije akcije „Voda za održivi razvoj (2018–2028)”, u Njujorku, od 22. do 24. marta 2023. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?