Ljudska prava

Zaštita ljudskih prava i sloboda, borba protiv diskriminacije, promovisanje važnosti poštovanja ljudskih prava i sloboda, priprema predloga propisa sa ciljem usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim međunarodnim standardima, ispunjavanje obaveze iz međunarodnih sporazuma u oblasti antidiskriminacione politike.

Vijesti