Ribarstvo

Ribarstvo

Cilj razvojne politike je održivo korišćenje raspoloživih ribljih resursa i upravljanje ribolovnom flotom na način kojim se obezbjeđuje dugoročno
Detaljnije