Kapitalne investicije

Direktorat za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju

Vrše se poslovi koji se odnose na iniciranje, koordinaciju pripreme i procjene razvojnih investicionih projekata iz oblasti saobraćaja. Takođe, nadležnost direktorata je predlaganje, praćenje i usmjeravanje politika koje se odnose na saobraćaj a vezane su sa proces pristupanja EU, kao i koordiniranje, nadzor i unaprjeđenje međunarodnih aktivnosti ministarstva. Paralelno sa pregovaračkim procesom, direktorat je nadležan za strateško planiranje, iniciranje saradnje, koordinaciju pripreme i implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Vijesti

Susret: Ibrahimović - Kun
20.04.2023.
Radni sastanak: Ibrahimovic - Songul
17.05.2022.

IPA Tenderi