slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama

Ministarstvo vanjskih poslova u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast, preduzima aktivnos
Detaljnije
Kontakt osoba za SPI

Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

Alem Taljanović

E-mail: alem.taljanovic@mfa.gov.me

Telefon: 020 416 328