Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Radnu grupu

Objavljeno: 28.03.2019. 16:47 Autor: MRSS

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu za izmjenu Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: dva

 Nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika za članstvo u Radnoj grupi.

 Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u Radnu grupu:  

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 Uredbe;

- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

 - se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:

 - ima prebivalište u Crnoj Gori;

- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sledeću dokumentaciju:  

- dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

 - dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 Rok za podnošenje predloga je 8. april 2019. godine. 

 Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje .

 Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mrss.gov.me  i www.euprava.me 

 Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije  sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom,  na adresu: 

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Rimski trg broj 46

81 000 Podgorica

sa napomenom: “predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu ”.

 Ministarsvo rada i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici www.mrss.gov.me  i portalu e-uprave www.euprava.me objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

 Uz listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

 Ministar rada i socijalnog staranja aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

 U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar rada i socijalnog staranja.

 Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.


U prilogu mežete preuzeti Javni po

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?