Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru

Objavljeno: 01.06.2021. 11:38 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela 

za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 29/07 i “Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18)

 

Važećim Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokrentosti ("Sl. list RCG", br. 29/07 i “Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18) uređuje se državni premjer, katastar nepokretnosti i upisi prava na nepokretnostima, katastar vodova, osnovna državna karta i topografske karte, premjer državne granice, geodetski radovi i druga pitanja od značaja za državni premjer i katastar. U praksi su se, tokom primjene ovog zakona, pojavile određene nejasnoće, pa je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama zakona, kao stvoriti mogućnosti za uvođenje elektronski potpisanog prepisa dokumenta, elektronsku predaju zahtjeva, uspostavljanje Registra cijena prometovanih nekretnina u Crnoj Gori, uspostavljanje i način vođenja Registra kućnih brojeva, ulica i trgova - Adresnog registra i sl.

Izrazi koji se u ovom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi je jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika za člana  radne grupe:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radna grupa;

- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radna grupa, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u određenoj oblasti;

-  da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu;

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije za člana  radne grupe:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radna grupa;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radne grupe, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopiju);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri  godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnoj grupi;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radno tijelo da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 11. juna 2021. godine.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (www.mju.gov.me/biblioteka/obrasci).

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije i dokumentacija propisana Javnim pozivom, dostavljaju se poštom na arhivu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, na adresu:

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Ulica Stanka Dragojevića broj 2

81 000 Podgorica

sa napomenom “Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 29/07 i “Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18)

 

Predlog kandidata za člana radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će, u roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar finasija i socijalnog staranja će, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabrati onog kandidata koji ispunjava uslove iz člana 5 Uredbe i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 Uredbe.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u radnu grupu, vrši ministar finansija i socijalnog staranja.

 

Naziv organizacione jedinice Ministarstva finansija i socijalnog staranja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje Radno tijelo je Direktorat za imovinsko pravne poslove.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?