Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника невладине организације за члана радног тијела за израду Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о државном премјеру

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист ЦГ”, број 41/18), Министарство финансија и социјалног старања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

за предлагање представника невладине организације за члана радног тијела 

за израду Приједлога закона о измјенама и допунама 

Закона о државном премјеру и катастру непокретности ("Сл. лист РЦГ", бр. 29/07 и “Сл. лист ЦГ", бр. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 и 17/18)

 

Важећим Законом о државном премјеру и катастру непокрентости ("Сл. лист РЦГ", бр. 29/07 и “Сл. лист ЦГ", бр. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 и 17/18) уређује се државни премјер, катастар непокретности и уписи права на непокретностима, катастар водова, основна државна карта и топографске карте, премјер државне границе, геодетски радови и друга питања од значаја за државни премјер и катастар. У пракси су се, током примјене овог закона, појавиле одређене нејасноће, па је потребно приступити измјенама и допунама закона, као створити могућности за увођење електронски потписаног преписа документа, електронску предају захтјева, успостављање Регистра цијена прометованих некретнина у Црној Гори, успостављање и начин вођења Регистра кућних бројева, улица и тргова - Адресног регистра и сл.

Изрази који се у овом позиву користе за физичка лица у мушком роду подразумијевају исте изразе у женском роду.

Број представника невладиних организација у радној групи је један (1).

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника за члана  радне групе:

- да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;

- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава радна група;

- да се не налази у регистру казнене евиденције;

- да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава радна група, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапрјеђење стања у одређеној области;

-  да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину;

- да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације за члана  радне групе:

- да има пребивалиште у Црној Гори;

- да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава радна група;

- није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Невладина организација дужна је да, уз прописани образац за предлагање представника невладине организације за члана радне групе, достави и сљедећу документацију:

- доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопију);

- фотокопију статута невладине организације;

- доказ да је невладина организација у претходне три  године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;

- доказ да је невладина организација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

- изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

- фотокопију личне карте или друге јавне исправе на основу које се утврђује идентитет представника невладине организације у радној групи;

- биографију представника невладине организације у радној групи;

- доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

- изјаву представника невладине организације у радно тијело да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

- изјаву представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок за подношење предлога је десет (10) дана од дана објављивања Јавног позива, односно до 11. јуна 2021. године.

Предлагање представника невладине организације врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (www.мју.гов.ме/библиотека/обрасци).

Образац за предлагање представника невладине организације и документација прописана Јавним позивом, достављају се поштом на архиву Министарства финансија и социјалног старања, на адресу:

 

Министарство финансија и социјалног старања
Улица Станка Драгојевића број 2

81 000 Подгорица

са напоменом “Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога закона о измјенама и допунама Закона о државном премјеру и катастру непокретности ("Сл. лист РЦГ", бр. 29/07 и “Сл. лист ЦГ", бр. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 и 17/18)

 

Предлог кандидата за члана радне групе биће разматран само ако је достављен благовремено, на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију.

Министарство финансија и социјалног старања ће, у року од седам (7) дана од истека рока из овог позива, на својој интернет страници и порталу е-управе објавити листу предложених представника невладиних организација за члана радног тијела, са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле услове из овог позива.

Уз листу из претходног става, министарство ће објавити и списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које нијесу испуниле критеријуме из овог позива или су предложиле представника који не испуњава критеријуме из овог позива.

Министар финасија и социјалног старања ће, актом о образовању радног тијела, изабрати оног кандидата који испуњава услове из члана 5 Уредбе и за кога је достављено највише предлога невладиних организација које су испуниле услове из члана 4 Уредбе.

У случају да за два или више представника невладиних организација, који испуњавају услове овог позива, буде достављен једнак број предлога невладиних организација које су испуниле услове из овог позива, избор представника невладиних организација кога ће предложити за именовање у радну групу, врши министар финансија и социјалног старања.

 

Назив организационе јединице Министарства финансија и социјалног старања која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује Радно тијело је Директорат за имовинско правне послове.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?