Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Objavljeno: 03.12.2019. 16:21 Autor: Ministarstvo nauke

Napomena:

Korekcije u poglavljima: V OCJENA PRIJAVA i VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA izvršene su 31. decembra 2019. godine.

Razlog korekcije: produženje roka za podnošenje prijava

Na osnovu čl. 13 st. 1 a u vezi sa čl. 10 st. 2 tačka 2 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14)

Ministarstvo nauke
objavljuje
Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

I PREDMET KONKURSA:

I-1. Uključivanje u istraživanja na teme tekućih projekata međunarodne naučne saradnje

Ministarstvo nauke će u 2020/2021. godini sufinansirati projekte istraživanja i saradnje naučnoistraživačkih ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica iz Crne Gore, koji se odnose na njihovo učešće u svojstvu partnera u tekućim međunarodnim naučnoistraživačkim ili inovativnim projektima. Prioritet ovog Konkursa je uključivanje u programe Horizont 2020 ili COST, međutim, može se uzeti u razmatranje i uključivanje u druge prestižne programe međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija.

Projekti treba da omoguće: brže usvajanje prioritetnih oblasti istraživanja koja su definisana na evropskom nivou, pokretanje sličnih istraživanja na nacionalnom nivou i brže povezivanje sa relevantnim akterima u Evropi, te uključivanje mladih istraživača u perspektivne oblasti istraživanja.

Projektima će se omogućiti uključivanje u tekuće Horizont 2020 ili COST projekte, u svojstvu pridruženog partnera (Horizont 2020 – third party partner; COST - partner). Uslov za apliciranje za sredstva ovog Konkursa je da postoji identifikovan projekat u koji se tim želi uključiti i početno odobrenje koordinatora tog projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu. Na Konkurs se mogu prijaviti i timovi koji su se već pridružili nekom od tekućih Horizont 2020 ili COST projekata koji traju do 2022. godine ili duže.

Sredstva projekta mogu da budu utrošena za sljedeće troškove: razvoj metodologije, terenska istraživanja, prikupljanje i obradu podataka, putovanja na radne sastanke sa evropskim partnerima (ukoliko nisu pokrivena projektom u koji se tim uključuje), razvoj modela, prototipova, diseminaciju rezultata itd. Lični troškovi mogu da pokrivaju angažovanje mladih istraživača i stručnih saradnika (lica s visokim obrazovanjem, studenti master studija, magistri nauka, doktoranti ili mladi doktori nauka – do 35 godina života) i podsticajne mjere za iskusne istraživače i saradnike, članove tima.
Za projekte u trajanju od dvije godine (2020. i 2021.), Ministarstvo nauke će nosiocu projekta odobriti iznos do 20.000 € (za obje istraživačke godine), što može iznositi do 100% predviđenih troškova. Lični troškovi mogu da budu u iznosu od najviše 50% od ukupne vrijednosti projekta. Ustanova može da sufinansira dodatne troškove projekta iz sopstvenih izvora.

Jedna ustanova - nosilac projekta iz Crne Gore, može ostvariti pravo na sufinansiranje najviše 3 projekta iz ove stavke Konkursa od strane Ministarstva nauke u toku 2020/2021. godine, u skladu sa rang-listom projekata.


II SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKTA:

Podnosioci prijava na ovaj Konkurs treba da dostave:

1. Prijavu u predviđenoj formi;

2. CV-je uključenog tima;

3. Listu referenci o projektima istraživanja, razvoja i inovacija koje je podnosilac prijave realizovao u periodu od 2015. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa;

4. Izjavu da se projekat ne finansira iz drugih izvora; i

5. Pismo koordinatora Horizont 2020, COST ili drugog evropskog projekta u koji se predmetni projekat uključuje, o odobrenju učešća crnogorskog partnera.

III BUDŽET KONKURSA

Ukupni budžet predviđen ovog Konkursa je do 200.000 EUR.

IV USLOVI KONKURSA

Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja se bave aktivnostima istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija, iz javnog i privatnog sektora.To mogu biti pravna lica koja su od strane Ministarstva nauke dobila licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti ili su registrovana za ovu djelatnost u Centralnom registru privrednih subjekata (šifra 72 – Naučno istraživanje i razvoj iz Zakona o klasifikaciji djelatnosti). Status pravnog lica aktivnog na polju istraživanja i razvoja može se dokazati i listom referenci projekata izvedenih od 2012. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa, kao i CV-ima uključenog tima.

V OCJENA PRIJAVA

Ocjenu pristiglih prijava obavljaće ekspertska komisija koju formira Ministarstvo nauke.

Ocjenjivanje i rangiranje prijava obaviće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na Konkurs.

Rang lista ocijenjenih prijava biće objavljena na veb adresi Ministarstva nauke, www.mna.gov.me.

VI KRITERIJUMI ZA OCJENJIVANJE PROJEKATA


VI-1. Kriterijumi za ocjenu projekata iz tačke I. 1. ovog
Konkursa:

Implementacija i izvodljivost;
Kvalitet naučnoistraživačkog tima;
Uključivanje mladih istraživača i stručnih saradnika; i
Uticaj projekta na snaženje naučnoistraživačkog ili inovativnog tima, ustanove i države u izabranoj oblasti istraživanja / inovacija.


VII ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Ministarstvo nauke će, nakon ocjene prijava i njihovog rangiranja od strane ekspertske komisije Ministarstva, sa nosiocima projekata potpisati ugovor o saradnji.

VIII NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu nauke, u jednom štampanom i jednom elektonskom primjerku (u PDF format), lično ili poštom na adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, ILI elektronskim putem na e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me, do petka, 28. februara 2020. godine, do 14 časova.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog Konkursa neće biti razmatrane.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke:

- Milena Milonjić za programe Horizont 2020 i COST,

e-mail:milena.milonjic@mna.gov.me tel: +382 20 405 307

Preuzmite:

Tekst Konkursa u pdf. formatu
Prijava za Konkurs: Uključivanje u istraživanja na temu tekućih projekata međunarodne naučne saradnje

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?