Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje: Za HE Komarnica predviđena investicija od 246 miliona eura

Objavljeno: 28.05.2020. 22:47 Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je i Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici.

Generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marina Izgarević Pavićević na današnjoj konferenciji za štampu nakon sjednice Vlade, saopštila je da je u cilju poštovanja aspekata zaštite životne sredine za ovaj planski dokument, donijeta odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni.

„Prilikom izrade ovog planskog dokumenta poštovana je sva međunarodna regulativa, sporazumi i konvencije, poštovani su propisi iz oblasti infrastrukture, propisi koji se odnose na kulturnu baštinu, na životnu sredinu i dr.“, istakla je Izgarević Pavićević.

Kako je napomenula, Plan obuhvata središnji tok rijeke Komarnice i ima veliki hidroenergetski potencijal. Takođe, Plan obuhvata 5577 ha i i prostire se na teritoriji opština Šavnik i Plužine.

Prema riječima generalne direktorice Izgarević Pavićević, realizacijom Detaljnog prostornog plana Crna Gora dobiće benefite iz aspekta elektroenergetskog, a samim tim i iz aspekta razvoja poljoprivrede, turizma i unapređenja infrastrukture u ovom dijelu opština.

Ističući da je ovaj prostorni plan na potpun transparentan način došao u Vladinu proceduru usvajanja, Izgarević Pavićević je navela da je sprovedeno prethodno učešće javnosti kao i javna rasprava.

„Jedan od ključnih parametara koji je bio izvor za određivanje varijantnih rješenja i lociranje buduće brane jeste kota normalnog uspora. Analizirana su četiri varijantna rješenja i odabrano je rješenje koje nema uticaja na kanjon Nevidio i Šavnik naselje“, saopštila je ona.

Navodeći da je Plan dostavljen na mišljenje i Republici Bosna i Hercegovina od koje je Crna Gora dobila preporuke koje se tiču životne sredine, uticaja na vazduh, klimu i zdravlje ljudi, Izgarević Pavićević je napomenula da su preporuke implementirane kroz ovaj planski dokument i Stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Predračunska vrijednost investicije procijenjena je na 246,53 miliona eura, dok je realizacija predviđena na period od pet godina. Prilikom izrade ovog Detaljnog prostornog plana kao polazna osnova korišćen je Prostorni plan Crne Gore koji važi do 2020. godine kao i Strategija energetike do 2030.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?