Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

2.300.000 EURA ZA SUFINANSIRANJE NACIONALNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

Objavljeno: 11.05.2023. 16:40

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavljuje Konkurs za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata, s rokom za dostavljanje projektnih prijava do 26. juna 2023. godine. Ukupni budžet opredijeljen za ovu namjenu iznosi 2,3 miliona eura.

Cilj Konkursa je jačanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se podsticala izvrsnost, čime bi se doprinijelo razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou.

Na Konkurs se mogu prijaviti ustanove koje imaju licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti izdatu od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore.

Ustanova podnosilac prijave naučnoistraživačkog projekta ne može se samostalno prijaviti na Konkurs, već u partnerstvu sa najmanje jednom/im:

  • naučnoistraživačkom ustanovom iz Crne Gore ili inostranstva ili
  • partnerom iz privrede iz Crne Gore ili inostranstva ili
  • partnerom iz javnog sektora iz Crne Gore.

Ministarstvo će sufinansirati naučnoistraživačke projekte u maksimalnom iznosu do:

  • 130.000 € ukoliko se projektom predviđa zapošljavanje mladih istraživača na puno radno vrijeme (za što je predviđeno najviše 50.000 € za cijeli period trajanja projekta, a ne više od 50% ukupnih sredstava za realizaciju projekta), odnosno
  • 85.000 € ukoliko zapošljavanje mladih istraživača na puno radno vrijeme nije predviđeno projektom.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju nacionalnog naučnoistraživačkog projekta, i to za:

- osnovna istraživanja – do 100%;

- primijenjena istraživanja – do 90%; i

- razvojna istraživanja – do 80%.

Podnosilac prijave naučnoistraživačkog projekta, zajedno sa partnerom/ima na projektu, u obavezi je da obezbijedi sopstveno učešće u finansiranju realizacije projekta, i to za primijenjena istraživanja od najmanje 10%, a za razvojna istraživanja od najmanje 20%. Sopstveno učešće može biti u novcu ili kao nenovčani doprinos (“in kind”).

Projektna prijava sa propratnom dokumentacijom se dostavlja na crnogorskom i engleskom jeziku, a sve neophodne informacije možete preuzeti ovdje:

Projektna prijava MNE           Project proposal ENG

Finansijski plan MNE              Financial plan ENG

Konkurs MNE                         Call for proposals ENG

Uputstvo i metodologija za popunjavanje finansijskog plana   MNE                

Instructions and methodology for drafting a financial plan  ENG

Pravilnik o uslovima za odobravanje i načinu korišćenja sredstava iz državnog budžeta za nacionalne naučnoistraživačke projekte   MNE

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za odobravanje i načinu korišćenja sredstava iz državnog budžeta za nacionalne naučnoistraživačke projekte   MNE

Odluka o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?