Bojan Božović

Državni sekretar u Ministarstvu pravde

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijeraCitiran u udžbenicima:Znanje jezika

Bojan Božović rođen je na Cetinju 31.08.1984.

Obrazovanje

Diplomirao  je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore a magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Trenutno je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Međunarodno privatno pravo i Međunarodno javno pravo i doktorskih studija na Fakultetu pravnih nauka UDG na smjeru Pravo EU.

Položio je pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore.

Karijera

Bio je angažovan kao asistent na Fakultetu pravnih nauka UDG od 2008. na sljedećim predmetima: Međunarodno javno pravo, Ljudska prava, Međunarodno privatno pravo, Međunarodno humanitarno pravo i Pravo EU.

Tokom svoje akademske karijere, usavršavao sa na brojnim intitutima od kojih ističemo boravak na Max Planck institutu za komparativno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg) 2015. godine kao stipendista za darovite mlade naučnike.

Osim angažmana na fakultetu, praktično iskustvo je sticao i kroz rad u NVO sektoru, advokatskim kancelarijima i kao ekspert i konsultant na projektima Savjeta Evrope, GIZ-a, ILO-a…

Od 1. jula 2021. godine je državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Objavio je brojne radove iz međunarodnog prava, evropskog prava i ljudskih prava, među kojima i:

 • Rodoljub Etinski, Bojan Božović, The Interaction of the margin of appreciation and the legal systems as articulated by the ECtHR and the ECJ, Studia Iuridica Montenegrina (Zbornik radova), br. 1, Podgorica, 2021 
 • Zaštita potrošača u ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija i ugovorima zaključenim na daljinu u savremenom međunarodnom privatnom pravu Crne Gore, Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Zbornik radova, Pravni fakultet Univerziteta Union, 2020.
 • Anđela Đukanović, Bojan Božović, Pravo na obrazovanje u praksi Evropskog suda za ljudska prava, Studia Iuridica Montenegrina No. 2 (Zbornik radova), Fakultet pravnih nauka UDG, Podgorica, 2020.
 • Međunarodna nadležnost za online potrošačke ugovore u evropskom međunarodnom privatnom pravu, Studia Iuridica Montenegrina No. 2 (Zbornik radova), Fakultet pravnih nauka UDG, Podgorica, 2019. 
 • Rodoljub Etinski, Bojan Božović, The Function of the Margin Appreciation in the Jurisprudence of the ECthR, NRDO, 3-2019, Romania, 2019. 
 • Crna Gora – Pravo na slobodu kretanja ljudi kao dio savremenih pravnih i političkih izazova, Zbornik radova , Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), Podgorica, 2019
 • Međunarodna nadležnost za online potrošačke ugovore u Evropskom međunarodnom privatnom pravu, Studia Iuridica Montenegrina, br. 2, Podgorica, 2019
 • Zaštita potrošača u evropskom pravu i u praksi međunarodnih i nacionalnih sudova – stručna analiza, CEMI, Podgorica, 2016.
 • Crnogorsko međunarodno privatno pravo od kraja XIX vijeka do danas, Podgorica, Zbornik radova, Podgorica, 2015.
 • Međunarodna nadležnost u potrošačkim ugovorima, Zbornik radova, Bar, 2014.
 • Izazovi u izgradnji kulture poštovanja prava privatnosti, Zbornik radova, Bar, 2013.
 • Istorijski razvoj zaštite ljudskih prava i regionalni sistemi zaštite, Zbornik radova, Bar, 2012.
 • Ljudska prava, demokratija i vladavina prava, Zbornik radova, CANU, Podgorica, 2012.
 • Evropska konvencija o ljudskim pravima i Evropska unija, Zbornik Udruženja pravnika Crne Gore, no. 1-2009, Podgorica, 2009.
 • Bojan Božović, Međunarodni sud, Istorijski anali, br. 1-4/2008, Podgorica, 2008.
 • Nebojša Vučinić, Bojan Božović, Međunarodni standardi u zaštiti manjina u Crnoj Gori, Zbornik radova, Podgorica, 2008.
 • Pravna pitanja povodom eventualnog pristupanja Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, magistarska teza, Novi Sad, 2008.

Citiran u udžbenicima:

 • Budimir Košutić, Osnovi prava Evropske unije, udžbenik, Pravni fakultet u Beogradu, 2009.
 • Budimir Košutić, Osnovi prava Evropske unije, Pravni fakultet u Beogradu, 2010.
 • Budimir Košutić, Osnovi prava Evropske unije, CID, Podgorica, 2014.

Znanje jezika

Engleski - odlično,
Ruski – dobro,
Njemački – osnovni nivo

Kontakt

Bojan Božović

Državni sekretar
Adresa:
Vuka Karadžića br. 3