Budžetska inspekcija Ministarstva finansija prvi put intenzivno radi

Objavljeno: 21.03.2024. 18:22 Autor: Ministarstvo finansija

Pojačane kontrole potrošnje javnih sredstava

Budžetska inspekcija, koja radi u okviru direktorata u Ministarstvu finansija, prvi put je intenzivirala kontrole potrošačkih jedinica na državnom i lokalnom nivou, provjeravajući poštovanje zakona o budžetu i zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Ministarstvo finansija, na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, donijelo je Plan inspekcijskog nadzora za ovu godinu na predlog glavne budžetske inspektorke.

Budžetska inspekcija je tokom februara počela da realizacije Plan inspekcijskog nadzora, koji je javno dostupan na internet stranici Ministarstva finansija: https://www.gov.me/dokumenta/982d6c63-9e49-402f-978e-2b4061514d61.

U ovogodišnjem planu rada budžetske inspekcije su, između ostalog, Ministarstvo zdravlja, više energetskih i željezničkih preduzeća, Plantaže, Agencija za sprječavanje korupcije, Ministarstvo odbrane, lokalna preduzeća, itd.

S obzirom da je inspekcijski nadzor javan u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, Ministarstvo finansija će redovno, u cilju ostvarenja ovog načela, informisati javnost na svojoj internet stranici objavom zapisnika o inspekcijskim nadzorima i upravnih akata o izrečenim mjerama, uz zaštitu ličnih podataka.

Ovo je posebno značajno i radi ostvarivanja preventivne funkcije inspekcijskog nadzora kod drugih subjekata nadzora, upravo da bi se uzdržali od ponašanja koje se može kvalifikovati kao nezakonito i nenamjensko korišćenje budžetskih javnih sredstava.

Dakle, inspekcijskim nadzorom, iniciranjem prekršajnih postupaka i podrškom istražnim organima - budžetska inspekcija djeluje kao oblik unutrašnje kontrole u oblasti upravljanja javnim sredstvima.

Preventivnim, kontrolnim, prinudnim i kaznenim ovlašćenjima budžetska inspekcija doprinosi ostvarenju ekonomske, razvojne, socijalne, društvene i stabilizacione funkcije budžeta.

Saglasno položaju, ovlašćenjima i ulozi ove inspekcije, izvore za plan budžetskog nadzora - pored analize rizika, čine konkretne prijave i iz nevladinog sektora koje su bile dugo na čekanju, predstavke, prigovori i zahtjevi za vršenje inspekcijskog nadzora.

Budžetska inspekcija je u dosadašnjem periodu prošla specijalizovane obuke koje se odnose na inspekcijski nadzor, upravni postupak, ali i obuke u materijalnim upravnim oblastima nad kojima radi inspekcijski nadzor.

Pripremljen je nacrt Zakona o budžetskoj inspekciji koji je na javnoj raspravi, s ciljem operacionalizacije centralizovane funkcije budžetske inspekcije.

Podsjećamo da je krug subjekata za nadzor veliki i raznovrstan, odnosno da obuhvata sve direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje, javna preduzeća, pravna lica nad kojima država Crna Gora,  grad ili opština ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala, svi koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, dotacija i dr.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?