Članstvo u međunarodnim organizacijama

Ujedinjene nacije

Crna Gora je 28. juna 2006. godine postala 192. članica Ujedinjenih nacija. Aktivnim učešćem i doprinosom radu UN i organizacija u okviru sistema, kao i njenih specijalizovanih i povezanih agencija, Crna Gora pruža podršku misiji, ciljevima i naporima Ujedinjenih nacija, posredstvom predstavništava u tri glavna centra UN - Njujorku, Ženevi i Beču.

Ujedinjene nacije su međunarodna organizacija čije su članice suverene države. Po članstvu, nadležnostima i ciljevima je univerzalna, a njen glavni zadatak je promocija međunarodne saradnje na polju rješavanja globalnih pitanja različitog karaktera, uključujući, prije svega, očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti, razvijanje prijateljskih odnosa između zemalja, zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, promociju održivog razvoja, humanitarnu i zdravstvenu pomoć, borbu protiv klimatskih promjena, uz brojne druge aktivnosti.

U tu svrhu uspostavljena je široka mreža međunarodnih organizacija koje imaju status specijalizovanih ili agencija povezanih sa UN. Sjedište Sekretarijata UN je u Njujorku, dok su pojedini djelovi sistema locirani po cijelom svijetu - Ženevi, Beču, Rimu, Najrobiju, Hagu, Atini, Tokiju i Kopenhagenu. Danas Ujedinjene nacije okupljaju 193 zemlje članice.

Zvaničan sajt Ujedinjenih nacija: https://www.un.org/

OEBS

Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) je najsveobuhvatnija regionalna bezbjednosna organizacija koja sa svojih 57 učesnica obuhvata cijelu Evropu, Evroaziju i evro-atlantski region.

Crna Gora je postala učesnica OEBS-a 22. juna 2006. godine, a Helsinški završni akt, osnivački dokument Organizacije, potpisala je 01. septembra 2006. godine. Stalna misija Crne Gore pri OEBS-u, UN i drugim međunarodnim organizacijama u Beču otvorena je 17. oktobra 2006. godine. Crna Gora posvećeno i kontinuirano učestvuje u aktivnostima iz sve tri OEBS-ove dimenzije: političko-vojnoj, ekonomsko-ekološkoj i ljudskoj, kao i u radu Parlamentarne skupštine OEBS-a. Takođe, prisustvo Misije OEBS-a u Podgorici je od višestrukog značaja za realizaciju crnogorskih strateških i nacionalnih interesa. U okviru saradnje sa OEBS-om, širokim političko-bezbjednosnim forumom koji prelazi evropske granice, Crna Gora u kontinuitetu veoma aktivno i efikasno promoviše i štiti svoje spoljnopolitičke i sveukupne interese. 

Zvanični sajt OEBS-a: https://www.osce.org  

Savjet Evrope

Savjet Evrope je najstarija panevropska politička organizacija nastala 1949. godine u Strazburu, u Republici Francuskoj, sa ciljem promovisanja demokratije, zaštite i promocije ljudskih prava i obezbjeđivanja vladavine prava u državama članicama.

Sve članice Savjeta Evrope su potpisnice Evropske konvencije o ljudskim pravima (ECHR), kojom se štite ljudska prava i političke slobode. Crna Gora je Evropsku konvenciju o ljudskim pravima potpisala 06. juna 2006. godine. Zvanično je postala 47. članica Savjeta Evrope, 11. maja 2007. godine. Stalna misija Crne Gore pri Savjetu Evrope otvorena je 01. oktobra 2007. godine. Najvidljiviji segmenti saradnje između SE i Crne Gore realizuju se kroz specijalizovana tijela, koja pripremaju izvještaje o Crnoj Gori. Tu svakako treba istaći Venecijansku komisiju kao tijelo s kojom naša država ostvaruje kontinuiranu saradnju, i koja se percipira kao najpoznatije i najprisutnije tijelo SE kod nas. Redovna komunikacija sa Kancelarijom SE u Podgorici odvija se sa ciljem realizacije brojnih projekata koji poseban fokus stavljaju na vladavinu prava, borbu protiv korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, promociju antidiskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa.

Zvanični sajt Savjeta Evrope: https://www.coe.int

NATO

Sjevernoatlantski savez (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) je najveća međunarodna vojno-politička organizacija u svijetu, osnovana 4. aprila 1949. godine u Vašingtonu. Politička dimenzija NATO-a ogleda se u promociji demokratskih vrijednosti, konsultacijama i saradnji država članica o vojno-odbrambenim pitanjima u cilju izgradnje povjerenja i sprječavanja konflikata, dok je vojna komponenta NATO-a zasnovana na posvećenosti mirnom rješavanju sporova. Ukoliko diplomatski napori ne uspiju, NATO ima vojnu moć za preduzimanje operacija u cilju rješavanja kriznih situacija.

Zvanični odnosi Crne Gore i NATO-a počeli su krajem 2006. kada je Crnoj Gori upućen poziv da pristupi Partnerstvu za mir, programu bilateralne saradnje između partnerskih zemalja i NATO-a. Nakon pristupnih pregovora i perioda ratifikacije Sporazuma o pristupanju od strane saveznica, Crna Gora je, nakon predaje instrumenta o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora Stejt dipartmentu, 5. juna 2017. godine postala 29. članica NATO-a.

U periodu od učlanjenja do danas, Crna Gora je ostala posvećena sprovođenju nacionalnih političkih prioriteta u okviru NATO-a i konkretnim doprinosima svim ključnim politikama i oblastima djelovanja Alijanse.

Zvanični sajt NATO-a: https://www.nato.int/

 


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?