Direktorat za planiranje i uređenje prostora

Direktorat za planiranje i uređenje prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; praćenje i implementaciju međunarodnih konvencija iz ove oblasti; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja/planiranja prostora; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa za morsko dobro; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; davanje stručnih uputstava i mišljenja; praćenje stanja u prostoru (monitoring); vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora iz nadležnosti Direktorata; formiranje i vođenje dokumentacione osnove o prostoru sa indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata; izradu i podnošenje izvještaja o uređenju prostora; izradu i praćenje indikatora prostornog razvoja; pripremu podataka, analizu i prikaz promjena u prostoru sa ocjenom stanja; prikupljanje i analizu podataka od značaja za prostor sa organima uprave i organizacijama i institucijama na državnom i lokalnom nivou; analizu sprovođenja planskih dokumenata; izradu i donošenje planskih dokumenata; davanje mišljenja i saglasnosti na lokalna planska dokumenta u prelaznom periodu; izradu i donošenje državnih i lokalnih planskih dokumenata od strane Vlade Crne Gore u prelaznom periodu; obezbjeđenje studijsko-analitičke i informacione osnove za izradu planskog dokumenta; praćenje i organizacija rada savjeta za reviziju planskih dokumenata; praćenje opštinske regulative u oblasti građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; izradu i donošenje programa privremenih objekata na području morskog dobra i nacionalnih parkova; davanje saglasnosti na opštinske programe privremenih objekata; izdavanje izvoda iz državnih planskih dokumenata, saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; sistem uređenja morskog dobra; analiziranje i ocjenjivanje stanja morskog dobra i predlaganje mjera; učešće u međunarodnoj saradnji finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uređenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija; poslove nadzora nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo, kontrolu rada nad javnim preduzećem JPMD ili dr. preduzećima i pravnim licima gdje država osnivač ili gdje država ima udjela; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; organizovanje prethodnog učešća javnosti i javnih rasprava tokom izrade planskih dokumenata; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; saradnju sa konsultantskim subjektima; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti uređenja prostora; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; koordinacija sa Službom za upravljanje ljudskim resursima; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta i druge poslove u skladu sa propisima.

5.1. Direkcija za strateški razvoj sistema planiranja i uređenja prostora vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, kao i praćenje i preduzimanje mjera za njihovo ostvarivanje; sadržajnu i normativnu standardizaciju planskih dokumenata; učešće u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti prostornog planiranja; izradu tematskih smjernica i priručnika za izradu planova; praćenje i implementaciju međunarodnih konvencija iz ove oblasti; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja/planiranja prostora; izradu nacrta i predloga zakona i drugih propisa za morsko dobro; razrada i promovisanje novih instrumenata u cilju efikasnije izrade i sprovođenja planova; učestvovanje u pripremi i davanju mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; (razvoj programa stručnog usavršavanja i jačanja kompetencija prostornih planera i urbanista); jačanje instrumenata i kriterijuma za podsticanje i obezbjeđivanje kvaliteta prostornog i urbanističkog planiranja; učešće u međunarodnoj saradnji finansijskih instrumenata (IPA, ostali fondovi i instrumenti), projekata i programa za oblast uređenja prostora i prostornog razvoja i EU integracija; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti uređenja prostora; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; poslove nadzora nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta i druge poslove u skladu sa propisima.

5.2. Direkcija za praćenje stanja u prostoru vrši poslove koji se odnose na: praćenje stanja u prostoru (monitoring); formiranje i vođenje dokumentacione osnove o prostoru sa indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata; izrada i podnošenje izvještaja o uređenju prostora; izrada i praćenje kvantifikovanih indikatora prostornog razvoja; analiza promjena u prostoru sa ocjenom stanja; analiza podataka od značaja za prostor sa organima uprave i organizacijama i institucijama na državnom i lokalnom nivou; analizu sprovođenja planskih dokumenata;praćenje opštinske regulative u oblasti građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; saradnju sa informaciono-analitičkim sistemima drugih sektora (životna sredina, kulturna baština, šumarstvo, poljoprivreda i dr.); praćenje stanja uređenosti i komunalne opremljenosti građevinskog zemljišta; sistem uređenja morskog dobra; analiziranje i ocjenjivanje stanja morskog dobra i predlaganje mjera; poslove nadzora nad institucijama iz svog resora nad kojima upravni nadzor vrši Ministarstvo; kontrolu rada nad javnim preduzećem JPMD i dr pravnim licima gdje država osnivač ili gdje država ima udjela; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta i druge poslove u skladu sa propisima.

5.3. Direkcija za planska dokumenta vrši poslove koji se odnose na: izrada i donošenje planskih dokumenata; izrada i donošenje kvantifikovanih planskih ciljeva; razvoj sistema stručnog ocjenjivanja planskih dokumenata; definisanje metodologija i stručnih kriterijuma na kojima se zasnivaju planerske odluke; davanje mišljenja i saglasnosti na lokalna planska dokumenta u prelaznom periodu; izradu i donošenje državnih i lokalnih planskih dokumenata od strane Vlade Crne Gore u prelaznom periodu; obezbjeđenje studijsko-analitičke i informacione osnove za izradu planskog dokumenta; praćenje i organizacija rada savjeta za reviziju planskih dokumenata; izrada i donošenje programa privremenih objekata na području morskog dobra i nacionalnih parkova; davanje saglasnosti na opštinske programe privremenih objekata; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; organizovanje prethodnog učešća javnosti i javnih rasprava tokom izrade planskih dokumenata; saradnju sa konsultantskim subjektima; izrada informacija, izvještaja i drugi poslovi u skladu sa propisima; davanje stručnih uputstava i mišljenja; vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora iz nadležnosti Direktorata; učešće u pripremi izrade predloga budžeta; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta i druge poslove u skladu sa propisima.

5.4. Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova vrši poslove koji se odnose na: izdavanje urbanističko-tehničkih uslova iz planskih dokumenata; saradnju sa drugim institucijama koje učestvuju u izdavaju urbanističko-tehničkih uslova; obradu upravnih akata iz nadležnosti Direkcije; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz oblasti Direkcije; učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti izgradnje objekata; učešće u davanju mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; davanje stručnih uputstava i mišljenja; vršenje nadzora nad zakonitošću akata i zakonitošću rada organa lokalne samouprave i drugih subjekata kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja; izvodi iz državnih planskih dokumenata; izradu informacija, izvještaja; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti izgradnje objekata; vodi upravni postupak i donosi rješenje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku; praćenje zakonske regulative u oblasti izgradnje objekata; učestvovanje u pripremi i vođenju projekata i programa evropskih strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti); ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; učešće u pripremi tenderske dokumentacije za javne nabavke iz nadležnosti Direktorata; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; izradu informacija i izvještaja; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata i druge poslove u skladu sa propisima.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?