Donijet Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2021-2022

Objavljeno: 14.12.2021. 11:00 Autor: Ministarstvo pravde

Vlada Crne Gore je na 50. sjednici, održanoj 9. decembra ove godine, donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.) koji je pripremilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Planom se utvrđuju aktivnosti, indikatori rezultata i uticaja, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za sprovođenje strateških smjernica definisanih Strategijom. Predviđeno je 117 aktivnosti za realizaciju strateških i operativnih ciljeva.

Prilikom izrade Akcionog plana uzete su u obzir najnovije preporuke relevantnih međunarodnih izvještaja, pa su planirane aktivnosti usklađene sa tim preporukama u cilju unapređenja reformskih rezultata u najproblematičnijim oblastima.

Takođe, aktivnosti iz prethodnog perioda koje nijesu bile realizovale, kao i djelimično realizovane aktivnosti, inkorporirane su u novi Akcioni plan, sa odgovarajućim indikatorima rezultata i novim rokovima za njihovu realizaciju.

Za sprovođenje Akcionog plana potrebno je obezbijediti 4.361.414,99 eura (od čega 1.386.913 eura iz budžeta sudstva, Državnog tužilaštva i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a 2.974.501,99 eura od donatorskih sredstava).

Akcioni plan možete preuzeti ovdje:

Akcioni plan za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. (za period 2021-2022.)

FINAL AP Strategy for Reform of Judiciary 2021-2022

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?