Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

IPA III

Objavljeno: 13.05.2021. 11:51 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Evropska unija nastaviće da pruža pomoć kako bi pripremila partnere za buduće članstvo i podržala njihov proces pridruživanja. Evropski savjet je usaglasio svoj stav o nacrtu Uredbe o uspostavljanju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027.

Usaglašeni tekst ne pokriva finansijska i horizontalna pitanja, što će zavisiti od opšteg sporazuma o sljedećem višegodišnjem finansijskom okviru. Prijedlog Evropske komisije predviđa opšti budžet za program od 14,5 milijardi evra u za period 2021-2027. Pretpristupna pomoć pomaže korisnicima u usvajanju i sprovođenju ključnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi u skladu sa vrijednostima EU i postepeno usklađivanje sa pravilima, standardima i politikama EU.

Tekst uredbe se fokusira na sljedeće ključne elemente:

  • Fokus na osnovama – Partneri koji teže pridruživanju Uniji moraju se pridržavati nekih ključnih kriterijuma („Kriterijimu iz Kopenhagena“). Ovi kriterijimu se fokusiraju na vladavinu prava i temeljna prava, ekonomsko upravljanje i jačanje demokratskih institucija i javne uprave.
  • Veći učinak kroz povećanu koherentnost – Instrument će osigurati koherentnost i komplementarnost sa novim Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI). Takođe će povećati sinergiju sa unutrašnjim politikama EU u brojnim ključnim oblastima kao što su migracije, istraživanje i inovacije, okolina i klimatske aktivnosti, transport i energetska povezanost.
  • Ravnoteža između učinka i pravednog učešća i predvidljivosti pomoći – Dogovoreni tekst uspostavlja ravnotežu između promovisanja učinka i osiguravanja prave podjele pomoći i predvidljivosti za korisnike. U isto vrijeme, tekst se odnosi i na mogućnost proporcionalnog smanjenja i preusmjeravanja takve pomoći u slučajevima regresije ili stalnog nedostatka napretka korisnika. Takva smanjenja mogla bi se preokrenuti u slučajevima kada se nastavi napredak u reformama.

Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore je tokom 2019. godine, u okviru redovne komunikacije sa nadležnim službama Evropske komisije, inicirala i dijalog o nastavku finansijske podrške Evropske unije Crnoj Gori tokom perioda 2021-2027, odnosno kroz IPA III. Iako su zvanično dostupne informacije u vezi sa Ipom III još uvijek ograničene, najavljeno je da se više neće primjenjivati princip fiksnih alokacija po državama, kao što je to bila praksa u prethodnim perspektivama IPA I i IPA II.

Ključni kriterijumi za dobijanje finansijske podrške će biti relevantnost i zrelost predloženih projekata, a sve u cilju pripreme država za buduće korišćenje Evropskih strukturnih i investicionih fondova. Ovakav pristup će zahtijevati dodatni angažman i jačanje kapaciteta cjelokupne IPA strukture, kako bi ispunili kriterijume koje će Evropska komisija definisati. Kada je u pitanju Višegodišnji finansijski okvir EU, i dalje su u toku pregovori između Evropske komisije, Evropskog savjeta i Evropskog parlamenta o ukupnom budžetu EU tokom perioda 2021-2027, uključujući i budžet za Ipu III. U skladu sa najavama Evropske komisije, prvi nacrti ključnih strateških dokumenata i detaljnijih pravila za IPA III biće dostavljeni državama korisnicama IPA podrške tokom 2020. godine.

U vezi sa strateškim okvirom, glavni strateški dokument će biti IPA programski okvir, koji će objedinjavati priorite svih država u svakoj od pet oblasti politika (tzv. windows).

Planirane oblasti politika će se odnositi na:

  • Vladavinu prava, temeljna prava i demokratiju;
  • Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom tekovinom, strateško komuniciranje i dobrosusjedske odnose;
  • Zelenu agendu i održivo povezivanje;
  • Konkurentnost i inkluzivni rast;
  • Teritorijalnu i prekograničnu saradnju.

Na osnovu IPA programskog okvira, države će pripremiti dodatni planski dokument za svaki od pet „prozora“, kojim će planirati podršku u okviru Ipe - strateški odgovor. Dokument će predstavljati osnov za programiranje Ipe i u planu je da bude ažuriran sredinom programskog perioda. Nacionalne vlasti će, u skladu s daljom dinamikom aktivnosti koju bude odredila Evropska komisija, nastaviti koordinaciju neophodnih pripremnih aktivnosti za korišćenje Ipe III na nacionalnom nivou.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?