Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Izdavanje dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju

Objavljeno: 13.05.2021. 11:00 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe. Društvo za reviziju je privredno društvo osnovano radi obavljanja djelatnosti revizije u skladu sa Zakonom o reviziji.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije podnosi se:

  • dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;
  • odluka o imenovanju članova odbora direktora, sa obrazloženjem;
  • obavještenje o razvrstavanju, izdato od organa uprave nadležnog za poslove statistike;
  • dokaz da najmanje dva osnivača posjeduju licencu ovlašćenog revizora;
  • ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 19 ovog zakona;
  • za društva za reviziju iz država članica Evropske unije, odnosno trećih država, mišljenje nadležnog organa (instituta, komore, udruženja i slično), koje obuhvata:
  • sadržaj propisa te države koji uređuju uslove za obavljanje revizije i provjeru kvaliteta obavljanja revizije,
  • izjavu nadležnog organa da društvo za reviziju u državi članici Evropske unije, odnosno trećoj državi, ima pravo da obavlja usluge revizije i da li postoje ograničenja u obavljanju revizije,
  • izjavu nadležnog organa da će Ministarstvo finansija obavještavati o svim mjerama provjere kvaliteta rada izrečenima društvu za reviziju države članice Evropske unije, odnosno treće države.

Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata Ministrstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena fotokopija.

Zahtjev za licenciranje, sa pratećom dokumentacijom, možete podnijeti na arhivi Ministarstva finansija i socijalnog staranja, ulica Stanka Dragojeviča br. 2, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje revizije, odlučuje Ministarstvo rješenjem.

Protiv rješenja ovlašćenog lica može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja Ministarstva iz stava 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Na zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju ne plaća se taksa. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?