Izvještaj o izvršenju budžeta Crne Gore za februar 2024. godine

Objavljeno: 31.03.2024. 11:07 Autor: Ministarstvo finansija

Prihodi budžeta za prva dva mjeseca 2024. godine iznosili su 333,9 mil. € ili 4,7% procijenjenog BDP-a (7.034,0 mil. €). U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su za 27,0 mil. € ili 8,8% i 23,9 mil. € ili 7,7% u odnosu na prva dva mjeseca 2023. godine.

Ukoliko se iz ukupnih prihoda u 2023. i 2024. godini isključe prihodi jednokratnog karaktera, ukupni prihodi za prva dva mjeseca 2024. veći su za 59,8 mil. € ili 22%.

U posmatranom periodu, i pored značajne naplate prihoda jednokratnog karaktera u 2023. godini, prihodi za period januar – februar 2024. godine ostvarili su snažan rast u odnosu na pomenuti period.

U prva dva mjeseca 2023. godine ostvarena naplata prihoda jednokratnog karaktera iznosila je oko 42 mil. € (implementacija projekta „Ekonomskog državljanstva“ i naknade po osnovu dodjele radio – frekvencije iz 5G pionirskih opsega za javne mobilne elektronske komunikacione mreže). Za prva dva mjeseca 2024 godine, prihodi jednokratnog karaktera iznosili su 5,8 mil.

U smislu navedenog, prihodi za period januar – februar 2024. godine ostvarili su snažan rast u odnosu koji je dominantno rezultat dobre naplate kategorija koje su pokazatelj rasta potrošnje, zaposlenosti, ekonomske aktivnosti, smanjenja sive ekonomije i sl.

Zaključno sa februarom mjesecom naplaćeno je ukupno 173,6 mil. € prihoda od PDV-a, što je u odnosu na plan veće za 13,1 mil. € ili 8,1%, kao i 32,7 mil. € ili 23,2% u odnosu na uporedni period 2023. godine. Rast prihoda od PDV-a dominantno je rezultat rasta potrošnje, što je jednim dijelom rezultat povećanja minimalne penzije

Kategorija prihoda od akciza, u navedenom periodu, naplaćena je u iznosu od 44,9 mil. €, što je u odnosu na plan veće za 1,5 mil. € ili 3,5%, odnosno 9,2 mil. € ili 25,9% veće u odnosu na isti period prethodne godine. Rast akciza u odnosu na prethodnu godinu prevashodno je rezultat rasta prometa cigareta, ubrzanja akciznog kalendara, kao i činjenice da je u prva dva mjeseca 2023. godine još uvijek bila na snazi primjena Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Prihodi od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica naplaćeni su u ukupnom iznosu od 64,8 mil. € što je u odnosu na plan veće za 6,4 mil. € ili 9,7%, kao i 10,4 mil. € ili 16,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Kategorija ostalih prihoda u odnosu na prethodnu godinu manja je za 23,6 mil. € ili 64,3%, prvenstveno kao rezultat prenosa sredstava po osnovu implementacije projekta „Ekonomskog državljanstva“ koji je evidentiran u posmatranom periodu 2023. godine u iznosu od 33,0 mil. €, dok je po istom osnovu u 2024. godini ukupan prenos sredstava iznosio 3,1 mil. €.

Prihodi budžeta u februaru mjesecu iznosili su 180,2 mil. €, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće za 37,8 mil. € ili 26,5%. U poređenju sa planom za mjesec februar, prihodi su iznad plana za 22,1 mil. € ili 13,9%.

Izdaci budžeta za prva dva mjeseca 2024. godine iznosili su 352,4 mil. € ili 5% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 65,2 mil. € ili 15,6%. U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su veći za 66,8 mil € odnosno 23,4%.

Rast izdataka u najvećoj mjeri uslovljen je rastom izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primarno usljed povećanja minimalne penzije kao i rasta izdvajanja za bruto zarade (usljed rasta broja zaposlenih tokom 2023. godine i usvajanja granskih kolektivnih ugovora kojima su povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru u 2023. godini).

U strukturi ukupne potrošnje, tekući izdaci u januaru ostvareni su u iznosu od 143,7 mil. € što je za 31,1 mil. € ili 17,8% manje od plana, usljed sporije dinamike plaćanja u odnosu na plan, dominantno u okviru pozicije Ostali izdaci, odnosno Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu i izdaci vezani za Izradu i održavanje softvera.

Pored navedenog, niže ostvarenje od plana je evidentirano kod transfera za socijalnu zaštitu u iznosu od 9,6 mil. € ili 6%, kao i 25,4 mil. € ili 20,4% u odnosu na posmatrani period 2023. godine, a u skladu sa stvarnim obračunom i redovnim usklađivanjem. Dodatno, sredstva u okviru kategorije izdataka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ostvarena je takođe u iznosu nižem od plana i to za 18,7 mil. € ili 32,5%, dominantno u dijelu transfera obrazovanju, ostalih transfera pojedincima i Ostalih transfera institucijama. U odnosu na isti period 2023. godine, izdaci za navedene namjene veći su za 12,1 mil. € ili 45,1%.

Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 10.7 mil €, što predstavlja 69% plana i čija realizacija je očekivano da bude intezivirana u narednom periodu, nakon finalizacije tenderskih postupaka za izvođenje radova pojedinih kapitalnih projekata.

Izdaci budžeta u februaru mjesecu iznosili su 214,5 mil. €, što je u odnosu na planirane manje za 18,1 mil. € ili 7,8%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći za 43,9 mil. € ili 25,8%.

Uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u prva dva mjeseca 2024. godine je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 18,5 mil € odnosno 0,3% BDP-a. U februaru mjesecu ostvaren je deficit potrošnje od 34,3 mil €, odnosno 0.5% BDP-a.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?