Izvještaj o konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022-2025 godina.

Objavljeno: 16.11.2021. 23:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na odnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list CG“, broj 41/18) Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, sačinilo je

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOM KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM IZRADE PROGRAMA RAZVOJA GRAĐEVINARSTVA CRNE GORE ZA PERIOD 2022 -2025 GODINE

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovodjenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je 29. oktobra 2021. godine, uputilo Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima ( zainteresovana javnost) da se uključe u početnu fazu izrade Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022- 2025 godine, i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja je trajao 15 dana od dana objvljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, od 29.10.2021. godine do 12.11.2021.godine.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti bila je Božana Lekić, samostalna savjetnica III u Direktoratu za građevinarstvo.

U periodu odredjenom za konsultovanje zainteresovane javnosti, nije bilo zainteresovanih subjekata za učešće u konsultacijama, i nije bilo dostavljenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: 17.11.2021. godine, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Podgorica. Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za period 2022 -2025 godine: Direktorat za građevinarstvo.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?