IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU

Objavljeno: 08.02.2024. 08:01 Autor: Ministarstvo pravde

U skladu sa odredbom člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde sačinilo je

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU 

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde je 18. januara 2024. godine uputilo javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku dostave Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3 ili na e-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu trajale su 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde i portalu eUprave.

U periodu određenom za konsultovanje zainteresovane javnosti konstantovano je da nije bilo zainteresovanih subjekata za učešće u konsultacijama, odnosno da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, u pisanom ili elektronskom obliku nijesu dostavljene pisane inicijative, predlozi, sugestije ili komentari.

Za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti bila je određena Jelena Dragićević, samostalna savjetnica I u Direkciji za građansko zakonodavstvo.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?