IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU PRIPREME NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA

Objavljeno: 10.12.2021. 11:30 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 22. novembra 2021. godine uputilo javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovanoj javnosti) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.


Postupak konsultovanja je trajao 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i sajtu e-uprave.


Nakon isteka roka za konsultacije, konstatovano je da u predviđenom roku na adresu Ministarstva dostavljena je sugestija od strane Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.

Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je u želji da doprinese boljem kvalitetu Zakona dalo sugestije i komentare uz pojašnjenje razloga za unapređenje normativnog okvira u cilju adekvatnije zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom (OSI), s posebnim osvrtom na prava žena i djece s invaliditetom.

Odgovor obrađivača zakona:

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će sve prispjele sugestiju i komentare  razmotriti prilikom izrade Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?