Izvještaj sa Javnih konsultacija u vezi sa Nacrtom sektorske analize u oblasti „Nulta tolerancija na nasilje u porodici“

Objavljeno: 14.10.2021. 07:31 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Shodno članu 79. Zakona o državnoj upravi i  člana  12. Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave  u pripremi zakona i strategija („Sl list CG“, br, 41/18), a u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo unutrašnjih poslova je dana 13 septembra 2021.godine objavio Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti rodne ravnopravnosti iz budžeta u 2022. godini.

Uz javni poziv objavljen je Nacrt  sektorske analize, a konsultacije su bile otvorene za davanje predloga, sugestija i komentara na dokument elektronskim putem.U skladu sa javnim pozivom,konsultacije sa nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 28 septembrom 2021.godine.

Tokom ovog perioda na mail adrese su pristigle sugestije na Nacrt sektorske analize od strane NVO SOS telefon za žene I djecu žrtve nasilja iz Podgorice:

Predlozi,sugestije i komentari na nacrt sektorske analize:

Za realizaciju Strategije zaštite od nasilja u porodici za period  2016-2021. godinu,Cilj 5: Unaprijeđen pristup pravdi i pravna zaštita od nasilja u porodici predloženo:

  • Zaštita od nasilja u parodici obuhvata nužnost uvođenja zaštitnih kako upravnih,  tako i prekršajnih mjera zaštite žrtve nasilja. Zaštitne mjere se, po prvilu, izriču radi sprječavanja i suzbijanja nasilja u porodici, otklanjanja posljedica učinjenog nasilja i preduzimanja efikasnih mjera prevaspitanja učinioca nasilja i otklanjanja okolnosti koje pogoduju ili podstiču vršenje novog nasilja (član 19).

Zakon propisuje više vrsta zaštitnih mjera prema učiniocu nasilja pri čemu nadležni organ, u zavisnosti od prirode stvari, može izricati pojedinačno ili kumulativno (više) zaštitnih mjera. Zaštitne mjere predstavljaju dobar mehanizam kojim se učniocu nasilja u porodici prije ili u toku postupka, odnosno određenih mjera i prije pravnosnažnosti, ograničavaju određena prava koja je učinilac zloupotrijebio vršeći nasilje nad članovima porodice.

U svrhu sektorske analize fokus je dat na zaštitne mjere koje za čije izvršenje je zadužena policija i to:  1) udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje; 2) zabrana približavanja; 3) zabrana uznemiravanja i uhođenja;

Najčešće izricana zaštitna mjera u periodu 2017-2019 god. je Zabrana uznemiravanja i uhođenja koju čini skoro 50% svih izrečenih mjera tokom 2017. godine, sa neznatnim padom u 2018. i 2019. godini kada se kretala oko 40%. Izricanja mjere Udaljenje iz stana ili drugog prostora za stanovanje je neznatno smanjeno u 2019 (15,8%) u odnosu na 15,9% u 2018, a povećano u odnosu na 2017. godinu (10,3%).  U posmatranom periodu mjera Zabrana približavanja povećana je na 30,6% u 2019. godinu u odnosu na 28,4% u 2018 i 21,5%u 2017 godini. Zabrana približavanja izrečena je svakom desetom počiniocu nasilja u 2017. godini, a u 2019. godini skoro svakom trećem.

Naređenje o udaljenju iz stana i drugog prostora za stanovanje predstavlja mjeru zaštite od nasilja u porodici prije pokretanja prekršajnog postupka u cilju zaštite od nastavka nasilja. Tako, policijski službenik izdavanjem pisanog naređenja, radi otklanjanja opasnosti po fizički integritet žrtve naređuje učiniocu nasilja odmah udaljenje ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje u kojem živi sa žrtvom i drugim članovima porodice u trajanju od tri dana.

U 2019. godini policijski službenici su, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, u 57 slučajeva naredili učiniocu nasilja udaljenje ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, i to 47 puta u CB Nikšić; četiri puta u CB Bar; dva puta u CB Berane; i po jednom u CB Podgorica, CB Budva, CB Herceg Novi i OB Ulcinj.

U 2018. godini policijski službenici su, u skladu sa članom 28. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, u 52 slučajeva naredili učiniocu nasilja udaljenje ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje,ito 37 puta u CBNikšić; po dva puta u CB Bar I CB Berane; tri puta u CB Budva I osam puta u CB Herceg Novi.

U 2017. godini  u 46 slučajeva učiniocu nasilja izdali su naredbu udaljenje ili zabranu vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, i to 30 puta u CB Nikšić,  i po jedan put u CB Berane, CB Pljevlja i CB Tivat, i po dva puta u CB Bar, CB Herceg Novi i OB Kotor. 

Na osnovu raspoloživih podataka može se reći da je broj izrečenih naredbi udaljenja ili zabrane vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, kao mjere bezbjednosti za žrtve nasilja, veoma mali ili zanemarljiv u odnosu na broj registrovanih slučajeva nasilja. Takođe je očigledno da je ova mjera bezbjednosti  primjenjivana samo u deset centra bezbjednosti, što pokazuje da primjena ovih mjera propisanih Zakonom iz nadležnosti policije nije zaživjela u praksi. Ako uzmemo u obzir istraživanje od perioda 2014-2016 godine, ništa se nije promijenilo osim što je 7 više centara bezbijednosti primijenilo mjeru, a do 2017 su to činila samo 3 i to CB Nikšić, CB Pljevlja i OB Kotor.

Predložene  su aktivnosti:

4.6: Izraditi analizu, potreba policijskih organa-institucija za  sprovođenje nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira za zaštitu od nasilja.

 5.1.  Pratiti primjenu zaštitnih mjera i mjera bezbjednosti, kao i nadzora nad sprovođenjem tih mjera.

Sugestija se prihvata i ugrađuje.

  • Kao doprinos rješavanju pomenutih problema dodato je I

- Jačanje multisekroske saradnje na lokalnom nivou kroz razmjenu znanja I iskustava I konferencije slučaja

- Pratiti primjenu zaštitnih mjera i mjera bezbjednosti, kao i nadzora nad sprovođenjem tih mjera.

Sugestija se prihvata i ugrađuje

  • Konkretni mjerljivi pokazatelje/indikatore za praćenje doprinosa nevladinih organizacija rješavanju identifikovanih problema i izvore verifikacije učinjenog je dodato i:

Broj ostvarenih poziva ka SOS liniji I drugim specijalizovanim servisima podrške za žrtve nasilja u porodici za vrijeme trajanja Kampanje (broj i vrsta prijavljenih poziva);

Broj prijava nasilja u porodici upućenih policijskim službama od strane žrtava , kao I od strane građana koji su u saznanju ili svjedoče nasilju u porodici

Broj izrečenih zaštitnih mjera i mjera bezbjednosti učiniocima nasilja u porodici, u odnosu na ukupni broj prijava nasilja u porodici na godišnjem nivou, razvrstan prema: a) organu koji je donio mjeru, b) vrsti mjere, c) polu lica kome je mjera izrečena, d) srodstvu između lica kome je mjera izrečena i žrtve, e) broju djece koja su žrtve i/ili svjedoci nasilja i f) opštini;

Broj slučajeva u kojima su nadležni organi ustanovili kršenje zaštitnih mjera i mjera bezbjednosti, u odnosu na ukupni broj izrečenih mjera zaštite i mjera bezbjednosti, razvrstan prema: a) organu koji je donio mjeru, b) vrsti mjere, c) polu lica kome je mjera izrečena, d) srodstvu lica kome je mjera izrečena i žrtve, e) broju djece koja su žrtve i/ili svjedoci nasilja i f) opštini;

Broj sprovedenih postupaka za kršenje zaštitinih mjera, razvrstan prema: a) organu koji je vodio postupak, b) dužini trajanja postupka, c) vrsti mjere i sankcije, d) polu lica kome je mjera izrečena, e) srodstvu lica kome je mjera izrečena i žrtve, f) broju djece koja su žrtve i/ili svjedoci nasilja i g) opštini.

Sugestija se prihvata i ugrađuje

  • Za realizaciju Strateški cilj 3: Povećan nivo javne svijesti o nasilju nad ženama i nasilju u porodici-dopuna

Izradom i distribucijom brošura i medijskim nastupima kroz promociju zajedničkog djelovanja institucija sistema i NVO sektora uticaće se na promjenu svijesti građana prema ovoj društveno negativnoj pojavi.

Sugestija se prihvata i ugrađuje

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?