Javna rasprava o Nacrtu zakona o organskoj proizvodnji

Objavljeno: 24.10.2023. 07:57 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U skladu sa odredbom člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“, broj: 41/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede daje na JAVNU RASPRAVU Nacrt Zakona o organskoj proizvodnji i upućuje JAVNI POZIV građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u pripremi Zakona o organskoj proizvodnji.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: https://www.gov.me/mpsv.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Zakona o organskoj proizvodnji mogu dostaviti na adresu – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Direktorat za poljoprivredu, Rimski trg 46, Podgorica, kao i na e-mail adrese: milica.buckovic@mpsv.gov.me i miodrag.dosljak@mpsv.gov.me.

Dostavljanje primjedbi, prijedloga i sugestija vrši se na obrascu 4 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održaće okrugli sto o tekstu Nacrta Zakona o organskoj proizvodnji o čijem će datumu i mjestu održavanja zainteresovani subjekti biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: https://www.gov.me/mpsv.

Službenica zadužena za davanje informacija o postupku javne rasprave je Milica Bućković. (kontakt: milica.buckovic@mpsv.gov.me)

Organizaciona jedinica koja je zadužena za pripremu dokumenta: Direktorat za poljoprivredu.

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Obrazloženje:

U skladu sa nacionalnim pravnim okvirom, Crna Gora, kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, u 2023. i 2024. godini, planira usklađivanje svog nacionalnog zakonodavstva sa relevantnim pravnim tekovinama EU.

Organska poljoprivreda kao sistem održive proizvodnje predstavlja jedan od prioriteta razvoja crnogorske poljoprivrede. U posljednjih desetak godina interesovanje za organskom proizvodnjom konstantno raste, kako sa aspekta ukupnih površina, tako i broja organskih proizvođača.

Ovaj zakon treba da pruži osnovu za održivi razvoj organske proizvodnje i njenih pozitivnih efekata na životnu sredinu, uz istovremeno obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta organskih proizvoda, fer konkurencije, a time i pravične raspodjele prihoda. Pored toga,ovaj zakon ima za cilj da doprinese zaštiti interesa i većem povjerenju potrošača, kao i da podstakne uspostavljanje i razvoj lokalnih tršišta, kao i kratkih kanala distribucije i prodaje.

Ti ciljevi treba da se ostvare kroz poštovanje opštih i posebnih principa i opštih i detaljnih pravila proizvodnje koja se primenjuju na organsku proizvodnju.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 24.10.2023.
Rok za prijavu: 23.11.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?