Javni konkurs "Podrška djeci i mladima u kriznim situacijama" za finasiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2023. godinu

Objavljeno: 12.05.2023. 11:38 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini ("Službeni list CG", br. 151/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (″Službeni list CG″ broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinim organizacijama u 2023. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja rješenjem broj: 01-128/23-1467/51 od 05.04.2023. godine objavljuje

JAVNI KONKURS ″PODRŠKA DJECI I MLADIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA″ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2023. GODINU U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA  

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinjeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023, u oblasti društvena briga o djeci i mladima.

Strateški cilj čijem će ostvarenju doprinjeti projekti nevladinih organizacija u 2023. godini je razvoj usluga namjenjenih porodicama i djeci u riziku, odnosno izgradnja resursa koji će omogućiti biološkim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca posebno ona mlađa od 3 godine, odrasla u prirodnoj sredini, u svojoj porodici.

Specifični ciljevi projekta su:

 • unapređenje funkcionisanja biološke porodice, kako bi se preveniralo izmještanje djeteta iz prirodne porodice;
 • pomoć u procesu re-integracije djeteta u svoju porodicu, djeteta koje je bilo privremeno smješteno u instituciju ili hraniteljsku porodicu ili kod srodnika;
 • pravovremeno reagovanje na rizične situacije u porodici u smislu prevencije nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja;
 • pomoć sistemu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku djetetu i porodici koja će biti u najboljem interesu djeteta;
 • pomoć porodicama u kojima djeca i mladi pokazuju znake rizičnog ponašanja usled konzumacije psihoaktivnih supstanci;
 • pomoć porodicama u kojima su djeca i mladi koji su u riziku od konzumacije psihoaktivnih supstanci.

Crnoj Gori nedostaju ili su u fazi razvoja i implementiranja u sistem socijalne zaštite usluge namjenjene prevenciji nasilja i zanemarivanja djece kroz podršku porodici i kroz jačanje kapaciteta porodice da brine o djeci. 

U situacijama kada postoji rizik od zanemarivanja ili zlostavljanja i nasilja nad djecom i u slučajevima kada porodica usled niskih roditeljskih kapaciteta ne može na adekvatan način da odgovori na potrebe djece i pruži im optimalnu brigu, najčešće odgovor sistema socijalne zaštite je bio izmještanje djece iz bioloških porodica.

Kako je posljednjih godina učinjen napredak na planu deinstitucionalizacije potrebno je nastaviti sa razvojem usluga u socijalnoj zaštiti koje će biti usmjerene na prevenciju i izmještanje djece iz svojih bioloških porodica, upravo kroz podršku porodicama i ulaganjima u jačanje roditeljskih kompetencija.

Konkurs ima tri prioriteta:

Prioritet I:

 • Pružanje usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga djeci i mladima od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

Posebni ciljevi Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2018-2022 su usmjerene na unapređenje socijalne odgovornosti i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života, razvoj usluga za podršku djeci i porodici i unapređenje sistema kvaliteta usluga za djecu i mlade.

Prioritet II: 

 • Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga djeci i mladima u procesu dobijanja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne zaštite (kapaciteta: organizacionih, programskih, tehničkih, stručnog kadra i sl.).

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju strateških i operativnih ciljeva predviđenih Strategijom za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023, konkretno: strateškog cilja 2: ″Poboljšati dostupnost i kvalitet socijalne, zdravstvene zaštite i obrazovanja za svu djecu″.

Podržaće se projekti koji su usmjereni na razvoj usluga socijalne zaštite, podrška za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih (savjetovanje, terapija i SOS telefon) i razvoj kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije, poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite na nivou zajednice i promociji partnerstva unutar zajednica.

 Prioritet III:

 • Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života djece i mladih i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu, a u skladu sa njihovim potrebama.

Ovaj prioritet doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023, kroz ostvarivanje operativnih ciljeva: cilj 3: ″Obezbeđenje efektivnog sistema alternativne brige za djecu bez roditeljskog staranja″ i cilj 4: ″Unapređenje podrške djeci sa smetnjama u razvoju i drugoj djeci iz osjetljivih grupa i adolescentima u ostvarivanju besplatne i blagovremene zdrastvene i adekvatne socijalne zaštite″.

Usluge socijalne zaštite u širem smislu predstavljaju usluge, odnosno mjere i aktivnosti koje nisu definisane Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i za njihovo pružanje nije potrebna licenca u skladu sa Zakonom. Ove usluge mogu dopunjavati usluge socijalne zaštite za koje su propisani normativi i minimalni standardi na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njihovog života.

CILJNE GRUPE:

Direktne:

 • Porodice djece od 0 do 6 godina prioritetno i djece preko 6 godine kod kojih postoji rizik od odavajanja djece iz porodice;
 • Porodice djece koje ispoljavaju probleme u ponašanju, kao i porodice u kojima je bilo prisutno nasilje ili zanemarivanje djece, porodice u kojima su roditelji uživaoci PAS, hronično oboljeli, te stoga nefunkcionalni u roditeljskoj ulozi i slično;
 • Porodice djece koja su smještena u instituciju, hraniteljsku porodicu, koje pokazuju minimum kapaciteta za stvaranje uslova za povratak djeteta.

Porodicama sa ovim tipom problema u funkcionisanju, potrebna je intezivna stručna pomoć i podrška – savjetodavni rad na jačanju roditeljskih kompetencija, zastupanje, učenje životnih vještina potrebnih za adekvatnu brigu o djeci, stvaranje mreže podrške za porodicu na lokalnom nivou ostvarivanjem kontakata i saradnje sa zdravstvenim, obrazovnim, sportskim organizacijama, NVO sektorom i slično.

Indirektne:

 • Centri za socijalni rad
 • Šire porodice korisnika
 • Lokalne zajednice u kojima korisnici žive

Indirektna ciljna grupa su centri za socijalni rad, odnosno usluga je koncipirana kao podrška sistemu socijalne i dječje zaštite u pružanju podrške porodicama u krizi. Indirektne benefite od projekta imaju šire porodice korisnika usluga, odnosno lokalne zajednice u kojima porodice žive. Naime, osnaživanjem porodica i smanjenjem rizika za izmještanje djece, odnosno rizika od zanemarivanja i zlostavljanja, prevenira se socijalna patologija i čuvaju resursi zajednice.

Nevladine organizacije kroz pružanje usluga za koje centri za socijalni rad nemaju dovoljno kapaciteta mogu prevenirati izmještanje djece iz bioloških porodica kao i doprinjeti prevenciji nasilja i zanemarivanje djece. NVO mogu, takođe, pružiti podršku u edukaciji kadra za rad na pružanju određenih usluga, ostvarivati kontinuiranu saradnju sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, centrima za socijalni rad i vršiti kontinuiranu koordinaciju aktivnosti.

Kroz konkurse se doprinosi razvoju ovih usluga kao efikasnog vida podrške porodicama u riziku, a u cilju prevencije i zanemarivanja i nasilja nad djecom. Razvojem usluga namjenjenih porodicama jačaju se roditeljski kapaciteti i kompetencije, te se time efikasno prevenira nasilje i zanemarivanje djece i utiče na stvaranje uslova za optimalan rast i razvoj djece.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodjeliti ovim konkursom je: 237.334,91 eura.

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 10.000 eura.

Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 30.000 eura.

Shodno članu 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodjeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekta, odnosno programa, ne može preći 20% od ukupno opredjeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu ovog konkursa.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta, ali joj se mogu dodjeliti sredstva samo za jedan projekat. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samom jednom projektu u okviru ovog javnog konkursa. 

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • Upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • Kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 • Predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • Za prijave projekta u sklopu Prioriteta I nevladina organizacija je dužna dostaviti i licencu za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • Kvalitet prijavljenog projekta;
 • Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • Transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (″Službeni list CG″, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodjeljene bodove po svakom mjerilu.

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je trideset dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12.06.2023. godine. 

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (″Službeni list CG″, br. 14/18).

Prijavu za projekat možete preuzeti OVDJE.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti: 

 • fotokopiju Rješenja o upisu u Registar NVO;
 • fotokopiju Statuta u kojem su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (sa fotokopijom bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • ovjerenu izjavu da će NVO prije potpisivanja Ugovora obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
 • fotokopiju licence za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon) za prijave projekata u sklopu Prioriteta I.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanoj primjerku (PDF formatu). 

 Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba  poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranjaRimski trg, br.46, Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-128/23-2860/1 pod nazivom

 ″PODRŠKA DJECI I MLADIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA″

U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom. 

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se dostaviti putem pošte ili neposredno predajom na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja, radnim danima n/r Biljani Vučetić, najkasnije do 02.06.2023. godine, do 13:00h.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2023. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna je da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku prijava se odbacuje.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Objavljen: 12.05.2023.
Rok za prijavu: 12.06.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?