Javni konkurs "Smještaj i savjetovanje za žrtve nasilja u porodici"

Objavljeno: 15.05.2023. 08:43 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini ("Službeni list CG", br. 151/22), Pravilnikom o sadržaju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na Javni konkurs ("Službeni list CG", broj 14/18) i članom 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini, u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Rješenjem br. 01-128/23-1513/30 od 18. 04. 2023. godine, objavljuje

JAVNI KONKURS"SMJEŠTAJ I SAVJETOVANJE ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI"za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2023. GODINU

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Konvencijom Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici  i preuzetim obavezama iz Osnovnog evaluacionog izvještaja za Crnu Goru GREVIO Komiteta Savjeta Evrope i Dinamičkog plana aktivnosti u poglavlju 23.Pravosuđe i temeljna prava. 

Strateški ciljevi čijem ostvarenju će doprinijeti ovaj javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija u 2023. godini su:

 • Poboljšan sistem institucionalne zaštite od nasilja u porodici
 • Ojačane žrtve nasilja u porodici

Ovim će biti unaprijeđen sistem zaštite od nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u skladu sa standardima koje propisuje Istanbulska konvencija i drugi potvrđeni međunarodni i regionalni instrumenti, uključujući servise opšte i specijalizovane podrške, ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja i servise psihosocijalnog tretmana za učinioce nasilja.

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) definiše tzv. specijalizovane usluge podrške, i navodi da će zemlje članice preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere da omoguće odnosno osiguraju, uz odgovarajuću geografsku rasprostranjenost, neposredne kratkoročne i dugoročne specijalizovane usluge podrške za svaku žrtvu koja je bila izložena bilo kojem djelu nasilja obuhvaćenog Konvencijom. Takođe, da će članice omogućiti odnosno osigurati specijalizovane usluge podrške za sve žene žrtve nasilja i njihovu djecu.

Konkurs ima tri prioriteta:

Prioritet I:

Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihovoj djeci od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti.

Poseban prioritet su usluge skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, koja trebaju da pruže i usluge bezbjednog smještaja, individualnog savjetovanja, grupnog savjetovanja, kao i rad na jačanju žrtve, te usluge pratnje povjerljivog lica i dr. Shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti usluge u okviru socijalne i dječje zaštite su između ostalih i savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga i usluga smještaja, koje se svrstavaju u specijalizovane usluge podrške za žrtve nasilja.

Prioritet II:

Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva, odnosno pružalaca usluga socijalne zaštite ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihovoj djeci, u procesu dobijanja licence za obavljanje djelatnosti  i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne zaštite (kapaciteta: organizacionih, programskih, tehničkih, stručnog kadra i sl).

Na ovaj način NVO koje pružaju usluge socijalne zaštite ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihovoj djeci moći će da unaprijede kvalitet pružanja svojh usluga u skladu sa nacionalnim standardima, pomognu žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici da na adekvatan način i budu dio sistema socijalne zaštite.

Programom će se podržati projekti koji su usmjereni na razvoj usluga socijalne zaštite i kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite na nivou zajednice, promociji partnerstva unutar zajednica, te uopšteno smanjenju socijalnog isključivanja i siromaštva.

Ovaj prioritet takođe doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za razvoj socijalne i dječje zaštite, konkretno: posebnog cilja 2: „Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ i mjere 2.1. „Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad“.

Prioritet III: 

Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života žena žrtvava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihove djece, njihovom osnaživanju i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu a u skladu sa njihovim potrebama.

Servise specijalizovane podrške, onako kako ih prepoznaje Istanbulska konvencija, pružaju ženske nevladine organizacije i to su usluge smještaja, hrane, savjetovanja, terapije, i druge usluge kako bi se prevazišla krizna situacija, a sve u cilju jačanja žrtve da istraje u svim fazama postupka protiv učinilaca nasilja. Od velike važnosti pružiti lepezu neophodnih servisa kako šrtva ne bi odustala od narednih faza procesa i vratila se nasilniku usljed toga što joj nisu zadovoljene egzistencijalne potrebe.

Usluge socijalne zaštite u širem smislu predstavljaju usluge odnosno mjere i aktivnosti koje nisu obavezno definisane Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, i za njihovo pružanje nije potrebna licenca u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu - skloništu.

Ove usluge mogu dopunjavati socijalne usluge u užem smislu tj. usluge socijalne zaštite, na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika/ce i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njegovog/njenog života (na pr. programi grupa samopomoci za žene sa isustvom nasilja, programi podrške djeci direktnim i indirektnim žrtvama nasilja, podrška roditeljstvu za žrtve nasilja, iskustveno savjetovanje, okupaciona/radna terapija, motivacija i podrška u stvranju ekonomske samostalnost žena sa iskustvom nasilja).

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za razvoj socijalne i dječje zaštite, kroz mjeru 3.4: „Uspostavljanje inovativnih usluga“ i u okviru nje predviđenog zadatka: 3.4.1. „Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora.“ 

CILJNE GRUPE SU:

Direktne:

Žene žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihova djeca koja su svjedoci i žrtve porodičnog nasilja.

Indirektne:

 • Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite žena i djece žrtava nasilja i njihovom osnaživanju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.
 • Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 300.000,00 eura.

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu Javnog konkursa: 20.000 eura.

Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu Javnog konkursa: 40.000 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog Javnog konkursa.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (sa bilansom stanja i bilansom uspjeha);
 • za prijave projekta u sklopu Prioriteta I dostavila i licencu za obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite koja se podržava projektom u okviru Prioriteta I ovog konkursa.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 14.06.2023. godine.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na Javni konkurs ("Službeni list CG", br. 14/18).

Prijavu za projekat možete preuzeti OVDJE.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • fotokopiju Statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (sa fotokopijom bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
 • fotokopija licence za obavljanje djelatnosti za prijave projekta u sklopu Prioriteta I.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

MINISTARSVO RADA I SOCIJALNOG STARANJARIMSKI TRG, BR. 46, PODGORICAsa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 01-128/23-2826/1 pod nazivom"SMJEŠTAJ I SAVJETOVANJE ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI"

U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se dostaviti putem pošte ili neposredno predajom na arhivi Ministarstva rada i socijalnog stranja n/r Jeleni Raičević, najkasnije do 07. 06. 2023. godine do 13:00h.

Komisija Ministarstva rada i socijalnog staranja za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  u 2023. godini u zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministartsva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladine organizacije sa pomenute liste, dužne su da, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste otklone utvrđene nedostatke, a u protivnom prijava se odbacuje.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?