Javni konkurs „Sport za sve – svi za sport“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024. godini

Objavljeno: 26.03.2024. 12:13 Autor: MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Broj: 01-0422-614/24-717                   Podgorica, 26.03.2024. godine

Na osnovu člana 32 v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list Crne Gore“ br. 119/23 od 28.12.2023. godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list Crne Gore“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta i mladih objavljuje:

Javni konkurs

„Sport za sve – svi za sport“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024. godini

Pozivaju se nevladine organizacije koje djeluju u oblasti sporta, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji priroriteta utvrđenih zakonom o sportu („Službeni  list CG“ 44/18 i 123/21).

Projekti/programi nevladinih organizacija koje realizuju aktivnosti u oblasti sporta u 2024. godini doprinijeće ostvarivanju nekoliko ciljeva koji su usmjereni na:

•    unapređenje sporta djece, učenika i studeneta i podsticanje njihovog bavljenja sportskim aktivnostima, kroz edukaciju i stvaranje uslova da se na bezbjedan siguran način, u adekvatnom ambijentu i uz neophodne rekvizita bave sportskim aktivnostima;

•    podizanje svijesti sportista i ostale zainteresovane javnosti o važnosti pravilnog i redovnog utvrđivanja zdravstvenog stanja sportista, kroz različite oblike edukacije;

•    doprinos podizanju svijesti kod sportista i zainteresovane javnosti o posljedicama korišćenja nedozvoljenih sredstava;

•    doprinos  razvoju istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu;

•    unapređenje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja.

Prioritetni problemi u oblasti sporta čije se rješavanje planira finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija odnose se na:

•    nedovoljnu fizičku aktivnost djece, učenika i studenata i podsticanje njihovog bavljenja sportskim aktivnostima;

•    slabu informisanost o značaju pravilnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista;

•    nedovoljnu informisanost sportista i javnosti o značaju sprječavanja negativnih pojava u sportu, sa posebnim osvrtom na podizanje svijesti o negativnim posljedicama korišćenja nedozvoljenih sredstava;

•    razvoj istraživačkog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu;

•    neadekvatnih uslova za organizovanje, dječjih, školskih i studentskih sportskih takmičenja.

Ciljna grupa su djeca, učenici, studenti, sportisti i lica koja obavljaju stručne poslove u sportu, kao i građani (povećanje dostupnosti sporta što većem broju građana). 

Aktivnosti nevladine organizacije koja će doprinijeti ostvarenju strateškog cilja i zadovoljenju potreba ciljne grupe („prihvatljive aktivnosti za finansiranje su“) su:

•    promovisanje sporta kod djece, učenika, studenata i ostalih građana – nevladne organizacije mogu realizovati obuke/predavanja za djecu, učenike, studetne i građane sa relevantnim predavačima, organizacija inovativnih akcija, inicijativa i manifestacija, i slično;

•    organizovanje seminara, konferencija, tribina, okruglih stolova na temu važnosti redovne fizičke aktivnosti i zdravih stilova života, važnosti borbe protiv negativnih pojava u sportu, 

•    sproveđenje kampanja (izrada i promovisanje publikacija, časopisa/brošura) u cilju edukacije i informisanja javnosti o značaju bavljenja sportom i slično;

•    izrada analiza i sprovođenje istraživanja o zdravstvenoj zaštiti sportista, negativnim pojavama u sportu, i slično;

•    finansiraće se i druge projektne aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

Projekat, odnosno program koji je finansiran putem ovog javnog konkursa, ne može biti finansiran iz sredstava budžeta Crne Gore, po drugom osnovu. O nepostojanju višestrukog finansiranja istog projekta, odnosno programa, nevladina organizacija dostavlja pisanu izjavu (Izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja).

Sredstvima dobijenim Konkursom se ne mogu finansirati aktivnosti koje se odnose na:

•    pokrivanje troškova iznajmljivanja kancelarijskog prostora;

•    pokrivanje režijskih troškova;

•    računovodstvene usluge;

•    pokrivanje međunarodnih putnih troškova.

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje ovim konkursom je 300.000 EUR.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti projektu/programu je 8000 EUR, a najveći 15000 EUR.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program.

Konkursom se mogu finansirati projekti, programi čije aktivnosti će biti realizovane u roku od najviše 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja:

•    je upisana u Registar nevladinih organizacija;

•    je kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

•    čije se ovlašćeno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije (Uvjerenje će pribaviti Ministarstvo sporta i mladih službenim putem); 

•    predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (2023.);

•    je u prethodne tri godine (2021, 2022. ili 2023. godina) sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat koji se odnosi na oblast sporta.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2024. godini Ministarstva sporta i mladih utvrđuje ispunjenost gore navedenih uslova prijave nevladinih organizacija na javni konkurs.

Raspodjela sredstava nevladinim organizacijama za koje Komisija utvrdi da su ispunile uslove ovog konkursa, vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

•    doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

•    kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

•    kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

•    transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vrši se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.gov.me/mju, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 25. aprilom 2024. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija o izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG, broj 14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

•    fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

•    fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

•    dokaz o podnešenoj poreskoj prijavi za fiskalnu 2023. godinu (potvrda o podnošenju finansijskog iskaza, bilans stanja i bilans uspjeha);

•    CV organizacije;

•    dokaz da je u u prethodne tri godine (2021, 2022. ili 2023. godina) sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat koji se odnosi na oblast sporta (Pored potpisane i pečatom organizacije ovjerene potvrde/izjave da je u predhodne tri godine (2021,2022. ili 2023. godine) u oblasti sporta sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program, podnosilac projekta/programa je u obavezi da dostavi i druge dokaze kojima se dokazuju navedene tvrdnje (istraživanja, dokumenta, pres kliping, kopije ugovora o realizaciji projekta/programa, liste učesnika i sl.)

•    izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

NAPOMENA: Nevladine organizacije kojima se odobre sredstva za finansiranje projekta/programa po ovom Javnom konkursu će biti u obavezi da prije potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta/programa otvore poseban žiro račun, koji će se koristiti isključivo za uplate i isplate vezano za finansiranje projekata/programa po ovom Javnom konkursu, a sve u cilju efikasnijeg praćenja realizacije projekta/programa.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2 primjerka) u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u ili USB-u , u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD ili USB treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:Ministarstvo sporta i mladih Svetlane Kane Radević br 3 81000 Podgorica. Sa napomenom:

NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 01-0422-614/24-717  pod nazivom: „Sport za sve – svi za sport“ Uz naziv nevladine organizacije i prijavljenog projekta/programa.

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu ms@ms.gov.me ili na kontakt telefon 020684900, najkasnije do dana 12. aprila 2024. godine do 15 časova.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta i mladih će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa na internet strranici Ministarstva sporta i mladih https://www.gov.me/ms i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

                                                                                                                                                                                   

Predsjednik Komisije        

                                                                                              Zoran Jojić

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo sporta i mladih
Objavljen: 26.03.2024.
Rok za prijavu: 25.04.2024.
Naziv:Javni konkurs Sport za sve – svi za sport
Namijenjeno za:Nevladine organizacije koje djeluju u oblasti sporta
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?