Javni konkurs „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za finansiranje projekata NVO u oblasti zaštita lica sa invaliditetom za 2023. godinu

Objavljeno: 09.05.2023. 07:56 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini ("Službeni list CG", br. 151/22), Pravilnikom o sadržaju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na Javni konkurs ("Službeni list CG", broj 14/18) i članom 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Rješenjem br. 01-128/23-1473/76 od 07.04.2023. godine, objavljuje

JAVNI KONKURS"ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM I DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU"ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA  U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj Konkurs kojim mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom utvrđenih Strategijom za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027. godine, u oblasti zaštita lica sa invaliditetom. Strateški cilj podrazumijeva obezbjeđenje ravnopravnog položaja i punog učešća lica s invaliditetom u svim sferama društvenog života, koji se temelji na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima.

Novi strateški dokument zadržava predviđenu strukturu Strategije zastupljenu u prethodnom periodu, uz značajan dodatak dvije nove oblasti koje se odnose na zasebno tretiranje položaja žena i djevojčica sa invaliditetom i djece s invaliditetom/djece sa smetnjama u razvoju.

 • Ciljevi projekata/programa nevladinih organizacija su:
 • Unapređeni vaninstitucijalni oblici podrške licima sa invaliditetom;
 • Pluralizam usluga;
 • Integracija djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i mladih, odraslih i starih lica sa invaliditetom u društvenu zajednicu u što većoj mogućoj mjeri.

Kako integracija lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama u razvoju podrazumijeva djelovanje u više oblasti, potrebe na koje projekti treba da odgovore u 2023. godini bazirane su na standardima koji podrazumijevaju: obezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učešće lica sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti, obezbjeđivanje usluga socijalne i dječije zaštite licima sa invaliditetom u skladu sa njihovim realnim potrebama i u skladu sa međunarodnim standardima i mogućnostima države.

Konkretno, pružalac usluge dnevnog boravka u skladu sa karakteristikama, kapacitetima i potrebama korisnika obezbjeđuje podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslim, starim licima i djecom, organizovanje radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti koje podstiču razvoj novih znanja i vještina, razvijanje metoda rada koji ohrabruju učestvovanje korisnika u aktivnostima u zajednici, organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika, organizovanje prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka, podršku u socijalnoj inkluziji, razvoj vještina za prepoznavanje i rješavanje problema, razvoj komunikacionih vještina i razvoj vještina i znanja potrebnih za život u zajednici.

Konkursom će se podržati i druge usluge podrške za život u zajednici: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, pomoć u kući, kao i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge a od primarnog su značaja za potpuno učešće lica sa invaliditetom u društvenoj zajednici.

Konkurs ima tri prioriteta:

Prioritet I:

 • Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite sa smetnjama i teškoćama u razvoju, mladim, odraslim i starim licima s invaliditetom od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti. Poseban prioritet su usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku i personalna asistencija) koje obezbjeđuju unapređenje socijalne odgovornosti i integrativni pristup jer omogućavaju podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih lica za samostalan život, unapređenje usluga socijalne zaštite starijih i unapređenje sistema kvaliteta usluga za starija lica. Poseban prioritet su usluge: Dnevni boravak za starija lica i Pomoć u kući za starija lica.

Prioritet II:

 • Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, mladim, odraslim i starim licima, u procesu dobijanja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne i dječje zaštite (kapaciteta: organizacionih, ljudskih, programskih, tehničkih i sl.).

Kroz podršku i pomoć djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i mladim, odraslim i starim licima s invaliditetom, obezbijediće se uključivanje u društvo uz posvećivanje posebne pažnje licima kojima je neophodan najveći stepen podrške, koja zbog nepristupačnosti raznih usluga nisu u stanju da se uključe u zajednicu.

Konkursom će se podržati projekti usmjereni na razvoj usluga socijalne i dječje zaštite i kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije, reintegraciji korisnika/ca usluga socijalne i dječje zaštite u društvo, poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne i dječje zaštite na nivou zajednice, promociji partnerstva unutar zajednica, te uopšteno smanjenju socijalnog isključivanja i siromaštva.

Prioritet III: 

 • Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i mladih, odraslih i starih lica sa invaliditetom i članova njihovih porodica i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne i dječje zaštite u širem smislu, a u skladu sa njihovim potrebama starijih lica i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu, a u skladu sa njihovim potrebama.

Usluge socijalne i dječje zaštite u širem smislu predstavljaju usluge odnosno mjere, aktivnosti i programe koji nijesu obavezno definisani Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i za njihovo pružanje nije potrebna licenca. Ove usluge mogu dopunjavati usluge iz socijalne i dječje zaštite u užem smislu tj. usluge socijalne zaštite, na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika/ce i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njegovog/njenog života (npr. pružanje podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, grupe za podršku osobama sa invaliditetom ili članovima porodice, okupaciona/radna terapija, usluge podrške u kući za osobe s invaliditetom, usluge informisanja i podrške u pristupu postojećim uslugama).

Od posebne važnosti su projekati koje pružaju roditeljska udruženja koja nemaju licence ali imaju dugogodišnje iskustvo u realizaciji aktivnosti koje su od značaja za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i udruženja za odrasla lica sa invaliditetom, zbog toga što mogu doprinijeti rješavanju problema nedostatka određenih inovativnih usluga socijalne zaštite koje su osmišljene u direktnoj komunikaciji nevladinih organizacija sa ciljnim grupama.

CILJNE GRUPE SU:

Direktne:

 • Djeca i mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju,
 • Odrasla i stara lica sa invaliditetom

Indirektne:

 • Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.
 • Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 442.274,58 eura.

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu Javnog konkursa: 10.000 eura.

Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu Javnog konkursa: 40.000 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog Javnog konkursa.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (sa bilansom stanja i bilansom uspjeha);
 • za prijave projekta u sklopu Prioriteta I dostavila i licencu za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, stanovanje uz podršku, personalna asistencija i pomoć u kući) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon) koja se podržava projektom u okviru Prioriteta I ovog konkursa.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08.06.2023. godine.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na Javni konkurs ("Službeni list CG", br. 14/18).

Prijavu za projekat možete preuzeti OVDJE.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • fotokopiju Statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (sa fotokopijom bilansa stanja i bilansa uspjeha);
 • ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
 • fotokopiju licence za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, stanovanje uz podršku, personalna asistencija, pomoć u kući) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon) za prijave projekata u sklopu Prioriteta I.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu: 

MINISTARSVO RADA I SOCIJALNOG STARANJARIMSKI TRG, BR. 46, PODGORICA

sa napomenom: NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 01-128/23-2703/1 pod nazivom "ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM I DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU"

U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se dostaviti putem pošte ili neposredno predajom na arhivi Ministarstva rada i socijalnog stranja n/r Razmenki Kalić, najkasnije do 30.05.2023. godine do 13:00h.

Komisija Ministarstva rada i socijalnog staranja za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama  u 2023. godini u oblasti zaštita lica sa invaliditetom će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladine organizacije sa pomenute liste, dužne su da, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, otklone utvrđene nedostatke, a u protivnom prijava se odbacuje.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Objavljen: 09.05.2023.
Rok za prijavu: 08.06.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?