Javni poziv

Objavljeno: 19.07.2021. 12:54 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), a u vezi sa članom 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17),

Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje,

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kapitalnih investicija obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) za realizaciju javnog konkursa koji će biti objavljen u 2021. godini.
Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva kapitalnih investicija, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koja djeluju u oblasti zaštite životne sredine.

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.
Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

 

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za oblast zaštite životne sredine u saobraćaju za 2021. godinu: JEDAN

Kriterijumi za nevladinu organizaciju, koja može da predloži svog predstavnika u Komisiju su:

-da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

-da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;

-da je u prethodne tri godine, sprovela  ili učestvovala u sprovođenju određenih aktivnosti usmjerene na unapređenje zaštite životne sredine, sa osvrtom na saobraćaj;

-da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha, opečaćeni i potpisani od strane ovlašćenog lica NVO);

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiju: 

 -da ima prebivalište u Crnoj Gori;

-da ima iskustvo u oblasti zaštite životne sredine, sa osvrtom na saobraćaj;

-da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u Komisiju:

-dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-fotokopija statuta nevladine organizacije;

-dokaz da je u prethodne tri godine, nevladina organizacija sprovela  ili učestvovala u sprovođenju određenih aktivnosti usmjerene na zaštitu životne sredine, sa osrtom na saobraćaj, potvrđen pečatom i potpisom ovlašćenog lica;

-dokaz da je navladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha, opečaćeni i potpisani od strane ovlašćenog lica);

-izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiju;

-biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiju;

-dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti zaštite životne sredine, sa osvrtom na saobraćaj;

-izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiju da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiju.

Napomena: Dokumentaciju je neophodno dostaviti potpisanu i opečaćenu.

Rok i način dostavljanja predloga

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva,tačnije do 28.07.2021.godine 15h.

Dokumentacija po javnom pozivu može se dostaviti  lično na arhivu Ministarstva kapitalnih investicija , radnim danima od 7 do 15 sati,  ili poštom na adresu, Ministarstvo kapitalnih investicija, Rimski trg 46, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu, sa naznakom za oblast.

Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

-objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

-objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

-administrativna provjera dostavljenih prijava;

-objavljivanje liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

-utvrđivanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

-pribavljanje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

-odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i donošenje odluke;

-objavljivanje i dostavljanje odluke o raspodjeli sredstava;

-zaključivanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa, sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa;

-praćenje realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;

-izrada izvještaja o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, itd.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava

MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 19.07.2021.
Rok za prijavu: 28.07.2021.

Vezani članci:

Javni poziv 19.07.2021.
Javni poziv 21.07.2021.
JAVNI POZIV 19.07.2021.
Javni Poziv 28.04.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?