Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

Objavljeno: 05.07.2024. 12:04 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ broj: 41/18), Ministarstvo finansija objavljuje

JAVNI POZIV 

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika/cu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja prijedloga: Rok za dostavljanje prijedloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Prijedlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2 koji se nalazi u prilogu, propisanim Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika sa potrebnim prilozima, dostavlja se arhivi Ministarstva finansija, radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

Ministarstva finansija 

Direktorat za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola

Bulevar Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji“.

Prijedlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Naziv organizacione jedinice koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava radno tijelo je: Direktorat za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?