Javni poziv NVO-ima za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza za 2022. godinu

Objavljeno: 27.09.2021. 10:58 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

                                                                                                                         Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza za 2022. godinu

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

J A V N I   P O Z I V

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za sledeće oblasti:

  1. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava LGBT osoba (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9826);
  2. rodna ravnopravnost (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9827);
  3. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9828);
  4. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9829);
  5. zaštita lica sa invaliditetom (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9830).

Pozivaju se predstavnici/e nevladinih organizacija da, najkasnije do 12. oktobra 2021. godine, komentare i sugestije za unapređenje nacrta predmetnih sektorskih analiza dostave elektronskim putem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, na e-mail adrese lica zaduženih za koordinaciju konsultovanja zainteresovanih nevladinih organizacija, po oblastima:

- Nacrt sektorske analize za oblast prava LGBTI osoba: Semra Martinović, e-mail: semra.martinovic@mpa.gov.me;

- Nacrt sektorske analize za oblast rodne ravnopravnosti: Bojana Šćekić, e-mail: bojana.scekic@mpa.gov.me;

- Nacrt sektorske analize za oblast prava manjina: Larisa Lukačević, e-mail: larisa.lukacevic@mpa.gov.me;

- Nacrt sektorske analize za oblast prava Roma/kinja i Egipćana/ki: Ramiz Šahman, e-mail: ramiz.sahman@mpa.gov.me;

- Nacrt sektorske analize za oblast lica sa invaliditetom: Emin Ljuljanović, e-mail: emin.ljuljanovic@mpa.gov.me;

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?