JAVNI POZIV NVO za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe

Objavljeno: 06.12.2022. 09:57 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. listu CG", br. 41/2018), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, objavljuje

JAVNI POZIVnevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o programu, načinu, polaganju ispita, visinu troškova polaganja ispita, visinu troškova izdavanja odnosno obnavljanja licence za rad kao i obrazac licence za miritelje odnosno arbitre

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima koja se odnose na podsticanje na mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o programu, načinu, polaganju ispita, visinu troškova polaganja ispita, visinu troškova izdavanja odnosno obnavljanja licence za rad kao i obrazac licence za miritelje odnosno arbitre.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila
 • dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog
 • za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije
 • nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo
 • (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni
 • službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja (www.gov.me/mrs) i portalu e-uprave (www.eprava.me).

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJARimski trg 4681000 Podgoricasa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o programu, načinu, polaganju ispita, visinu troškova polaganja ispita, visinu troškova izdavanja odnosno obnavljanja licence za rad kao i obrazac licence za miritelje odnosno arbitre“

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva rada i socijalnog staranja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje se sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za rad – Direkcija za radne odnose.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?