Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce u radnom tijelu za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine

Objavljeno: 16.10.2023. 14:00 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA DOKUMENTA INDUSTRIJSKA POLITIKA CRNE GORE ZA PERIOD 2024-2028. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA IMPLEMENTACIJU

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Službeni list Crne Gore’’, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV

 

Nevladinim organizacijama (NVO) za predlaganje predstavnika/ce u radnom tijelu za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine sa akcionim planom za implementaciju

U skladu sa predlogom Programa rada Vlade Crne Gore za 2024. godinu, za II kvartal 2024.g., planirano je usvajanje Industrijske politike Crne Gore za period 2024-2028. godine. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, kao nadležni organ, je u procesu formiranja radnog tijela sa zadatkom izrade predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine sa akcionim planom za implementaciju.

Predlogom dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine težiće se unapređenju konkurentnosti crnogorske industrije i njenom usmjeravanju ka inovativnoj, digitalnoj, zelenoj i otpornijoj industriji. Dodatni fokus biće usmjeren ka jačoj sinergiji Industrijske politike sa Strategijom pametne specijalizacije S3, strukturnim reformama, putem realizacije započetih i kreiranja novih mehanizama podrške modernizaciji i razvoju industrije, kao i usklađivanju sa industrijskom politikom EU.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima vezanim za podršku unapređenju industrijskog razvoja da predlože predstavnika/cu za člana/icu radnog tijela za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine i uzmu aktivno učešće u procesu izrade istog.

Pravo predlaganja predstavnika/ce za člana/icu radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za konkretnu predmetnu oblast.

Nevladine organizacije u radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika/cu.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika/cu ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u predmetnoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik

Uz predlog predstavnika/ce na propisanom obrascu, nevladina organizacija je, dužna da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina  organizacija  u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u predmetnoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Predlaganje predstavnika/ce vrši se na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18) - Obrazac 2.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa potrebnim prilozima (dokumentacijom) dostavlja se lično na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, radnim danima od 07 do 13h, ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, sa naznakom:

,,Predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine sa akcionim planom za implementaciju’’ ili dostavom potrebne skenirane dokumentacije putem elektronske pošte na e-mail adresu sara.bozovic@mek.gov.me

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici https://www.gov.me/mek objaviti listu predstavnika/ca koji su predloženi za člana/icu radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog Javnog poziva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume, ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava propisane kriterijume iz ovog Javnog poziva.

Predlog za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove. U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca koji/e ispunjavaju uslove bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radno tijelo vrši Ministar ekonomskog razvoja i turizma.

Sva pitanja o postupku izbora predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnom tijelu definisana su Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18) na osnovu koje se objavljuje ovaj Javni poziv.

Dodatna pitanja i informacije mogu se dostaviti elektronskim putem na adresu sara.bozovic@mek.gov.me

U prilogu se nalaze obrasci koji čine sastavni dio Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine sa akcionim planom za implementaciju.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?