Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača

Objavljeno: 03.02.2023. 12:21 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 32 b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list 39/11 i 37/17), u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini i člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, upućuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2023, GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite potrošača da učestvuju u procesu izbora predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštite potrošača (u daljem tekstu: Komisija)

Komisiju čine predsjednik i dva člana od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite potrošača.

Za člana Komisije nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika.

Izrazi koji se u ovom javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumjevaju iste izraze u ženskom rodu.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika za člana komisije ili izabrani predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju, za drugog člana komisije određuje se službenik iz ministarstva. Predstavnik nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs, koji je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

Nadležnost i zadaci Komisije:

objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

objavljuju listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;

odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovani projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

dostavlja učesnicima konkursa i na internet stranici ministarstva i portal e-uprave objavljuje odluku o raspodjeli sredstava;

zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodjeljena sredstva za finansiranje projekata/programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodjeljena sredstva;

prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodjeljena sredstva;

sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su oduhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u Komisiji ako:

je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva

u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite potrošača 

se ne nalazi u Registru kaznene evidencije

je u prethodne tri godine, u oblasti zaštite potrošača, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti

je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha)

više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u Komisiji može biti lice koje:

ima prebivalište u Crnoj Gori;

ima iskustvo u oblasti zaštite porošača;

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma predlog predstavnika, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije.

Uz predlog predstavnika nevladine organizacije se dostavlja sledeća dokumentacija:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u oblasti zaštite potrošača, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;

biografija predstavnika nevladine organizacije u Komisiji;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti zaštite potrošača (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjava predstavnika nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji;

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva

Predlaganje predstavnika vrši se na propisanom obrascu, koji se nalazi u prilogu.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma III sprat Rimski trg broj 46, ili na adresu: 

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma
Direkcija za zaštitu potrošača
Rimski trg broj 46
81000 Podgorica

 sa napomenom: “Predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023.godini, u oblasti zaštite potrošača – NE OTVARATI”.

Predlog predstavnika će biti razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministarstvo će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika koji su predloženi, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga predložile.

Po isteku ovog roka Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će za člana Komisije izabrati predstavnika sa najvećim brojem predloga nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika u Komisiji, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: jasna.vujovic@mek.gov.me

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?