JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima

Objavljeno: 23.01.2023. 12:08 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj  41/18), Ministarastvo rada i socijalnog staranja upućuje

JAVNI POZIV

 Organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima ( u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se ukljuce u postupak pripreme

NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD OD 2023. DO 2027.GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA 2023. GODINU

I dostave inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstva rada i socijalnog staranja, na adresu : Podgorica, Rimski trg broj 46, i na e-mail: ivana.sukovic@mif.gov.me i ivana.boskovic@mrs.gov.me .

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine donijeta je u cilju unapređenja kvaliteta života korisnika socijalne i dječje zaštite i njihovog osnaživanja za samostalan i produktivan život. Nakon isteka perioda na koji je donijeta navedena strategija potrebno je donijeti novu Strategiju razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu , s obzirom da je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ( "Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21,145/21 i 3/23) propisano da se socijalna i dječja zaštita ostvaruje u skladu sa strateškim dokumentima, kojima se utvđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja socijalne i dječje zaštite.

U skladu sa navedenim, Vlada Crne Gore, u procesu preuzimanja neophodnih aktivnosti na poboljšanju socijalno -ekonomskog položaja građana, dosljedno se opredjeljuje za jasno strateško planiranje s ciljem da se unaprijedi položaj građana u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će sve prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?