Javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa

Objavljeno: 20.10.2023. 08:09 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu - Agrobudžet („Sl. list CG“, broj 25/23) i budžetskom linijom 3.2. – Program unaprjeđenja stočarstva objavljuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU PODRŠKE REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA JAJA I PILEĆEG MESA (TOV BROJLERA) ZA DRUGU POLOVINU 2023. GODINE.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava podrške registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa za drugu polovinu 2023. godine.

Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za dodjelu podrške, rokovi za podnošenje zahtjeva, procedure realizacije zahtjeva i isplata podrške.

DEFINICIJA KORISNIKA

Pravo na podršku mogu ostvariti privredni subjekti koji su registrovani kao poljoprivredni proizvođači jaja i pilećeg mesa, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, da dostave Zahtjev za ostvarivanje sredstava podrške.

IZNOS PODRŠKE

Podrška se ostvaruje u iznosu 0,10 eura po kg mesa pilića, maksimalno do 2,2 kg po brojleru za period od 15.04.2023. do 15.10.2023. godine, odnosno 5,00 eura na 1000 komada jaja, maksimalno do 150 jaja po koki nosilji za period od 15.04.2023. do 15.10.2023. godine u registrovanim objektima za držanje koka nosilja.

Visina podrške se utvrđuje na osnovu podnijetog zahtjeva poljoprivrednog proizvođača, nakon utvrđenog broja koka nosilja i pilića, administrativne i terenske kontrole registrovanih objekata za držanje koka nosilja i pilića, kao i drugih dostavljenih dokaza. Propisan obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se u prilogu ovog Javnog poziva.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE

Podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju ( za proizvođače jaja):

- popunjen obrasac za podršku (Prilog 1);

- dokaz o registraciji u Registar poljoprivrednih gazdinstva;

- dokaz o registraciji u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za

bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

- dokaz o ulaznom broju komada pilića ili koka nosilja u slučaju uvoza - CMR ovjeren;

- ulazna faktura od dobavljača u slučaju nabavke u Crnoj Gori;

- dokazi o plasmanu proizvoda, ( fakture u elektronskoj formi );

- analiza fecesa ne starija od 30 dana;

- analiza jaja ne starija od 30 dana;

Podnosilac zahtjeva dostavlja sljedeću dokumentaciju ( za proizvođače pilećeg mesa):

- popunjen obrasac za podršku (Prilog 1);

- dokaz o registraciji u Registar poljoprivrednih gazdinstva;

- dokaz o registraciji u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za

bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;

- dokaz o ulaznom broju komada pilića u slučaju uvoza - CMR ovjeren;

- ulazna faktura od dobavljača u slučaju nabavke u Crnoj Gori;

- potvrda od veterinara sa linije klanja u kome su iskazani naziv farme adresa, količina i težina zaklane piladi, knjiga klanja.

PROCEDURA REALIZACIJE

Podnosilac zahtjeva dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede popunjen obrazac za podršku i propisanu dokumentaciju.

Nakon podnošenja zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vrši administrativnu i terensku kontrolu. Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je zahtjev u skladu sa uslovima Javnog poziva, po dobijanju pozitivnog mišljenja nakon terenske kontrole, sredstva podrške će se od strane Ministarstva uplatiti na žiro račun korisnika sredstava podrške, po donošenju Rješenja o odobravanju sredstava podrške (u daljem tekstu: Rješenje o odobravanju).

Ukoliko se administrativnom ili terenskom kontrolom utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava kriterijume i uslove definisane ovim Javnim pozivom, predmetni zahtjev će biti odbijen.

Zahtjevi koji su podnijeti nakon isteka roka odnosno neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE PODRŠKE

Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.mpsv.gov.me) ili u Direkciji za savjetodavne poslove u oblasti stočarske proizvodnje. Popunjeni obrazac Zahtjeva i drugu neophodnu dokumentaciju dostaviti isključivo putem pošte, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Direktorat za poljoprivredu

- po Javnom pozivu za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja i pilećeg mesa (tov brojlera) za 2023. godinu,

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

* Trajanje Javnog poziva je od 20.10.2023. godine do 30.10.2023. godine.

* Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

  020 482 275

                                                                                         MINISTAR,

                                                                                   Vladimir Joković

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 20.10.2023.
Rok za prijavu: 30.10.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?