JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI - IZMJENE I DOPUNAME ZAKONA 0 KULTURI

Objavljeno: 14.04.2022. 09:57 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POČETNOJ FAZI


PRIPREME ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI 


Pozivaju se organi, organizacije, udruženja i pojedinci koji su zainteresovani za pitanja koja se ureduju Zakonom o kulturi, da daju inicijatíve, predloge, sugestije i komentare u početnoj fazi pripreme Zakona.

Programom rada Vlade Crne Gore za III-IV kvartal 2022. godine, planirano je utvrdivanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturi.

Zakonom o kulturi utvrduje se javni interes u kulturi i ureduju ustanove Culture, status i prava umjetnika i stručnjaka u kulturi, podsticaj i podrška razvoja kulture, finansiranje kulture i druga pitanja od značaja za kulturu.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kulturi obezbijediće se transparentno i meritorno zapošljavanje kojim se postiže profesionalno i kreativno upravljanje u kulturi. Navedene intervencije, uz analizu radne grupe za izradu akta, mogu ukazati na potrebu dodatnih izmjena zakona.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti: mr Milica Dragićević Kontakt: 041 232 583

Rok, mjesto i adresa za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara:

Predlozi se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, u zatvorenoj koverti (u śtampanoj formi i na USB uredaju), neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Vaka Durovića b.b. 81000 Podgorica, sa napomenom: Učešće u javnom konsultovanju


Javni poziv u cjelosti možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?