JAVNI POZIV ZA NVO - Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija

Objavljeno: 20.05.2024. 08:41 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, 41/2018), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u

Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija 

    Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti  obrazovanja.

Broj predstavnika NVO u Radnom tijelu: 1

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnu grupu.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog kandidata.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Radnu grupu: 

    da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

    da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo;

    da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

    da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unaprjeđenje stanja u oblasti;

    da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

    da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnu grupu: 

    da ima prebivalište u Crnoj Gori;

    da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava Radno tijelo;

    da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

    dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

    fotokopija statuta nevladine organizacije;

    dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava Radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat vezan za unaprjeđenje stanja u oblasti otvaranja podataka, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 

    dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

    izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

    fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;

    biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu;

    dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti obrazovanja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

    izjava predloženog predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

    izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga:

- putem pošte, Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ul. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica, sa napomenom: Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Kabinet ministra.

Predlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove ili su predložile predstavnika nevladine organizacije koji ne ispunjava kriterijume propisane ovim pozivom.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija aktom o obrazovanju Radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnoj grupi vrši ministarka.  

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija
Objavljen: 20.05.2024.
Rok za prijavu: 04.06.2024.
Naziv:JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?