JAVNI POZIV ZA PONOVNO POSTAVLJENJE TUMAČA POSTAVLJENIH RJEŠENJEM MINISTRA PRAVDE U 2017. GODINI

Objavljeno: 20.01.2022. 08:18 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 25/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PONOVNO POSTAVLJENJE TUMAČA 

POSTAVLJENIH RJEŠENJEM MINISTRA PRAVDE U 2017. GODINI

 

Tumač koji podnosi zahtjev za ponovno postavljenje za tumača za određeni jezik, uz zahtjev (preuzmi) dostavlja:

  • ovjerenu kopiju biometrijske lične karte;
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci);
  • uvjerenje o poslovnoj sposobnosti;
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (ne starije od 3 mjeseca);
  • ovjerenu kopiju evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda (koja evidencija je sačinjena na obrascu propisanim Pravilnikom o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača);
  • ovjerenu kopiju prethodnog rješenja o postavljenju tumača.

Zahtjevi sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova za ponovno postavljenje podnose se na arhivi Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, ili putem pošte, najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je tumač postavljen.

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Tekst poziva je objavljen u današnjem broju dnevnog lista Pobjeda.

Kontakt tel: 020 407 519

Broj: 05-109/22-365-1

Podgorica, 20. januar 2022.godine

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?