Javni poziv za predlaganje dva predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe

Objavljeno: 12.03.2024. 14:44 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), objavljuje

JAVNI POZIVZa predlaganje dva predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi: dva (2).

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/cu za članstvo u radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predloži svog predstavnika/cu u radnoj grupi su:

 • Da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • Da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • Da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • Da je u predhodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje eadno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • Da je predala poreskom organu prijavu za predhodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • Da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnoj grupi:

 • Da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • Da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • Da nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu, odstavi i sledeću dokumentaciju:

 • Dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopije akta);
 • Fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • Dokaz da je nevladina organizacija u predhodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • Dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za predhodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • Izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • Fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • Biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • Dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • Izjavu prestavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • Izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu;

Rok za dostavljanje prijedloga je 22.mart 2024. godine.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici: www.gov.me/mrs  i  www.euprava.me.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti neposredno na arhivu Ministarstva rada i socijalnog staranja ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJARimski trg broj 4681000 Podgorica

sa napomenom: Za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e – uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz predhodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministarka rada i socijalnog staranja, aktom o obrazovanju radne grupe, izabraće za člana/icu radne grupe dva predstavnika/cu nevladinih organizacija koji ispunjavaju uslove i za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

U slučaju da za više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ca nevladnih organizacija u radnoj grupi vrši ministarka rada i socijalnog staranja.

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?