JAVNI POZIV za predlaganje dva predstavnika NVO za članove/ice radne grupe za izradu Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u CG 2022–2027. godine

Objavljeno: 04.06.2021. 11:09 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu čl. 1 i 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje dva predstavnika nevladinih organizacija za članove/ice radne grupe za izradu Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022. – 2027. godine, sa Akcionim planom implementacije za 2022. godinu

 

Nevladine organizacije u Radnoj grupi imaju dva/ije predstavnika/ce.

Pravo predlaganja kandidata/kinja za člana/icu Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja zaštita i zdravlje na radu.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana/icu Radne grupe može biti predloženo lice koje: 

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe dostavi:

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;

 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Predlaganje kandidata/kinja vrši se na Obrazcu 2 koji je propisan Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinja sa potrebnim prilozima, dostavlja  se isključivo poštom i na adresu:

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

Rimski trg broj 46

81000 Podgorica

sa napomenom „PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICE RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U CRNOJ GORI 2022. – 2027. GODINE, SA AKCIONIM PLANOM IMPLEMENTACIJE ZA 2022. GODINU“

 

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mek objaviti listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz navedenu listu, ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nisu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnike/ce koji/e ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar ekonomskog razvoja aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za članove tog tijela predstavnike/ce nevladine organizacije koji/e ispunjavaju uslove i za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove.

U slučaju da za više predstavnika/ica nevladinih organizacija, koji/e ispunjavaju uslove iz ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ca nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Radnu grupu, vrši ministar ekonomskog razvoja.

Predlog kandidata/kinja za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja
Objavljen: 04.06.2021.
Rok za prijavu: 14.06.2021.
Naziv:JAVNI POZIV za predlaganje dva predstavnika nevladinih organizacija za članove/ice radne grupe za izradu Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022. – 2027. godine, sa Akcionim planom implementacije za 2022. godinu
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?