Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce NVO za člana/icu radne grupe

Objavljeno: 07.12.2023. 11:56 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), objavljuje

 JAVNI POZIVza predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Ministarstvo rada i socijalnog staranja poziva nevladine organizacije da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi: jedan (1).

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/cu za članstvo u radnoj grupi.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla predložiti svog predstavnika/cu u radnoj grupi:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici. 

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnoj grupi: 

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu, dostavi i sledeću dokumentaciju: 

 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;          
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje prijedloga je 18. decembar 2023. godine. 

Predlaganje predstavnika/ca nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti OVDJE.

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti neposredno na arhivu Ministarstva rada i socijalnog staranja ili putem pošte na adresu :

 MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA Rimski trg broj 46 81000 Podgorica  sa napomenom: Za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od sedam dana do isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za radnu grupu, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministarka rada i socijalnog staranja, aktom o obrazovanju radne grupe, izabraće za člana/icu radne grupe jednog predstavnika/cu nevladinih organizacija koji/a ispunjava uslove i za koga/ ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnoj grupi vrši ministarka rada i socijalnog staranja.

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.


Prilog (pdf): Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?