Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj

Objavljeno: 26.01.2023. 12:26 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu člana 3 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( ,,Službeni list Crne Gore’’, br.41/18) Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavljuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U PARTNERSKOM SAVJETU ZA REGIONALNI RAZVOJ

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma formiraće radno tijelo sa ciljem praćenja stanja u oblasti regionalnog razvoja i davanja preporuka za preduzimanje mjera za unapređivanje regionalnog razvoja Crne Gore.

Shodno članu 5 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave nevladine organizacije u radnom tijelu mogu imati jednog/u predstavnika/cu.

Na osnovu člana 4 Uredbe nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu ako:

   - je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva iz člana 3 stav 1 ove uredbe;

   - u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

   - se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

   - je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

   - je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

   - više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 U skladu sa članom 5 stav 2 Uredbe predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

  - ima prebivalište u Crnoj Gori;

   -ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

   -nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Shodno članu 6 stav 2 Uredbe, predlaganje predstavnika/ce se vrši na obrascu OVDJE

Uz predlog predstavnika/ce na propisanom obrascu, nevladina organizacija je, u skladu sa članom 7 Uredbe, dužna da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 - dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

  - fotokopiju statuta nevladine organizacije;

  - dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

  - dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

  - izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

  - fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

  - biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

  - dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

  - izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

  - izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e- uprave, kako je to propisano članom 6 stav 1, a u vezi sa članom 3 stav 1 Uredbe, i isti rok teče od 26.01.2023. godine do 05.02.2023. godine.

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se lično na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, radnim danima od 07 do 13h, ili poštom na adresu: Ministartsvo ekonomskog razvoja i turizma, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, sa naznakom:

 Predlaganje prestavnika/ce NVO u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj ’’ ili dostavom potrebne skrenirane dokumentacije putem elektronske pošte na e- mail adresu  sara.bozovic@mek.gov.me 

Prema članu 8 stav 1 Uredbe, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici  http://www.gov.me/mek  i na portalu e-uprave  https://www.euprava.me/  objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za člana/icu radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslov iz ovog poziva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume iz Uredbe, ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava propisane kriterijume, kako je to precizirano članom 8 stav 2 Uredbe.

Predlog za člana/icu radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u radno tijelo vrši Ministar ekonomskog razvoja i turizma, sve u skladu sa članom 9 Uredbe.

Pitanja u vezi sa postupkom predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u radnom tijelu mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu  sara.bozovic@mek.gov.me .

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?